Słownik Anarchizm co to jest. polityczna kształtował się od czasów starożytności,aby ostateczny.
anarchizm co to jest

Czy przydatne?

Definicja Anarchizm

Definicja ANARCHIZM: Anarchizm jako doktryna polityczna kształtował się od czasów starożytności,aby ostateczny kształt przybrać w połowie XIX wieku. Wtedy doktrynę tę ostatecznie ukształtowali jej główni teoretycy: Pierre J. Proudhon, Michaił Bakunin, Piotr Kropotkin,William Godwin, Max Stirner. Anarchizm nigdy nie był jednolitą doktryną, ale wszystkie jego odmiany posiadają pewne wspólne cechy. Istotę doktryny anarchistycznej trafnie formułuje Kropotkin: Anarchizm to nazwa praktyki i teorii życia, wg której społeczeństwo nie posiada żadnego rządu. W takim społeczeństwie harmonia zagwarantowana jest nie przy użyciu prawa albo posłuszeństwa jakiemuś autorytetowi, ale dzięki porozumieniu zawartemu na zasadzie wolności między wieloma ekipami terytorialnymi i zawodowymi utworzonymi w celu produkcji i konsumpcji, jak także dla zaspokojenia różnorodności potrzeb i aspiracji cywilizowanych istot. [Piotr Kropotkin, Pomoc wzajemna, 1919] Fundamentalnymi zasadami anarchizmu są dobrowolność i poczucie nieograniczonej wolności jednostki ludzkiej. Miejscem jednostki jest ustalona poprzez nią ekipa socjalna, właściwym miejscem ekipy jest społeczeństwo bezpaństwowe. Powstanie takiego społeczeństwa powinno się dokonać na drodze rewolucji, gdzie istotną rolę odgrywać będą robotnicy jako ci, którzy są w najwyższym stopniu ciemiężeni i w najwyższym stopniu pragną wolności. W okresie rewolucji dopuszcza się sposobność stosowania przemocy i terroru. Wszystkie nurty anarchizmu dążą do osiągnięcia własnego wzorca społeczeństwa, uznając zgodnie, iż zniesienie władzy politycznej i państwowej jest faktorem niezbędnym. Kraj nie jest metodą organizacji grup socjalnych, ale rezultatem przejęcia poprzez władcze jednostki władzy, a każda władza polityczna zmierza do absolutnego panowania. Dlatego także natychmiastowe zniesienie państwa jest możliwe i niezbędne do przeprowadzenia, bo jego istnienie kłóci się z ideą wolności. Uznając wolność za absolut, anarchiści budują wyidealizowaną strukturę ustroju społecznego, gdzie główne miejsce zajmuje jednostka. Wszystkie odmiany anarchizmu podkreślają, iż jednostka powinna mieć własny styl bycia wynikający z jej upodobań i niepodlegający żadnym ograniczeniom. Człowiek w doktrynie anarchistów jawi się jako istota z natury dobra, zaś jego niekorzystne zachowania są rezultatem wpływu środowiska i uwarunkowań ekonomicznych. Niezłą stronę człowieka może wydobyć powrót do korzeni tkwiących we wspólnotach żyjących w zgodzie z prawem naturalnym. Współcześni anarchiści są w najwyższym stopniu widoczni w okresie rozruchów i demonstracji,których celem jest kwestionowanie (kontestacja) władzy. Demonstracje te regularnie zwrócone są również przeciwko całej cywilizacji, zwłaszcza technokracji, postępowi ogromnych koncernów, tworzeniu oligarchii. Szczególnie mocne w ostatnich latach są wystąpienia antyglobalistów, których celem jest kontestacja światowego sytemu globalnej gospodarki utożsamianej przeważnie z międzynarodowymi korporacjami i polityką krajów najbogatszych. Współczesny anarchista staje przed dylematem pogodzenia absolutnego poczucia wolności ze współczesnymi wymaganiami życia społecznego. Aktualnie anarchizm kojarzony jest z ruchami antyglobalistycznymi. Antyglobalizm jest ruchem społecznym, który jest skierowany przeciwko nierówności ekonomicznej, jaka wstępuje we współczesnym świecie. Antyglobaliści protestują przeciwko ogromnym ponadnarodowym korporacjom finansowym. Domagają się ze strony najbogatszych krajów świata większego wsparcia w walce z biedą i chorobami w państwach najbiedniejszych. Ich wystąpienia mają bardzo gwałtowny charakter. Michał Aleksandrowicz Bakunin (1814-1876) – rosyjski rewolucjonista, artysta i ideolog anarchizmu kolektywistycznego. Usunięty z międzynarodówki robotniczej po konflikcie personalnym z Karolem Marksem. W 1863 roku uczestniczył w wyprawie parowca angielskiego „Ward Jackson”, na którego pokładzie znajdowała się broń dla stworzenia styczniowego.Organizator Międzynarodówki Anarchistycznej. W swoich koncepcjach na pierwszym miejscu stawiał poczucie wolności absolutnej, która przez rewolucję może doprowadzić do powstania społeczeństwa bezpaństwowego. Odrzucał własność prywatną. Autor Rewolucyjnego katechizmu (1866),Boga i państwa (1871), Niemieckiego cesarstwa bata i rewolucji socjalnej (1871), Państwa i anarchii (1873). Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) – socjalista francuski,publicysta, artysta anarchizmu indywidualistycznego.Krytykował ustrój kapitalistyczny, własność kapitalistyczną i pieniądz. Na drodze reform chciał powołać stowarzyszenia drobnych właścicieli, robotników i rękodzielników, wymieniających bezgotówkowo wyniki swojej pracy. Występował przeciwko jakiejkolwiek zorganizowanej walce proletariatu o własne prawa, był przeciwnikiem rewolucji. Negował istnienie państwa i prawa
Definicja Amnesty International:
Co to jest International to światowy ruch na rzecz zapobiegania naruszeniom praw człowieka. Aktualnie organizacja liczy ok. mln członków i sympatyków. Zarejestrowano powyżej 4000 grup działających w 89 anarchizm co znaczy.
Definicja AIDS I Inne Choroby:
Co to jest na biedne i bogate wiążą się dolegliwości zagrażające w specjalny sposób mieszkańcom państw rozwiniętych albo biednych. Gruźlica, czerwonka, cholera, malaria, polio to dolegliwości zakaźne, które w anarchizm krzyżówka.

Czym jest Anarchizm znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: