Słownik Konflikt Jest Czym co to jest. najogólniej ujmując, występowanie równocześnie sprzecznych.
konflikt co to jest

Czy przydatne?

Definicja Konflikt Jest Czym

Definicja CZYM JEST KONFLIKT?: Konflikt pomiędzy ludźmi to, najogólniej ujmując, występowanie równocześnie sprzecznych czy wykluczających się celów. Konflikty są zjawiskami bardzo częstymi. Mogą się pojawić na każ dej płaszczyźnie życia: w pracy, w szkole,w domu, a nawet na ulicy. Ciągle słyszymy na przykład o konfliktach zbrojnych czy o konfliktach interesów. Konflikt jest zwykle utożsamiany z niezgodnością interesów czy poglądów, mówi się także o sprzecznościach i kolizjach. Konflikty są nieodłączną właściwością wszystkich społeczeństw. Wydaje się, iż społeczeństwo nie może istnieć bez konfliktów. Nie muszą one jednak być jedynie destrukcyjne. Walki grup, klas czy jednostek tworzą życie socjalne, a w konfliktach poszczególne osoby czy ekipy realizują własne cele i zamierzenia. Każdy chce osiągnąć jak najwięcej dla własnego dobra albo dobra ekipy. Konflikt może zatem spełniać pozytywne funkcje, przyczyniając się do powstawania coraz to nowych pomysłów inicjatyw i działań. Konflikt może zatem być autorski. Oczywiste jest, iż tak samo jak w ramach grup czy społeczeństw występuje współdziałanie, występuje także sprzeczność interesów, lecz tylko od ludzi zależy, jakie będą wyniki tych zmagań. Sytuacją faktycznie groźną w okresie trwania konfliktów socjalnych jest ich polaryzacja, a więc trwały i wyraźny podział na „my” i „oni”. Długookresowa polaryzacja może doprowadzić do rozpadu społeczeństwa i być powodem nowych długookresowych konfliktów. Polaryzacja społeczeństwa jest szczególnie niebezpieczna,gdy mechanizm ten rozciąga się w okresie. W wielu przypadkach prowadzi do niepokojów socjalnych wynikających z przekonania o niemożliwości porozumienia i nierozwiązywalności istniejącego problemu. Regularnie polaryzacja może odbywać się w sferze ekonomicznej i kulturowej. Zdarzenie to dotyczy podziału w dostępności do dóbr o charakterze materialnym i kulturowym. Warto pamiętać Konflikty są nieodłączną właściwością wszystkich społeczeństw. Najogólniej biorąc konflikt to występowanie równocześnie sprzeczności i wykluczających się celów. Konflikt socjalny to również różne formy starć i przejawów wrogości, występujące w społeczeństwie. Definicje - polaryzacja – trwały podział na „my” i „wy”, dokonujący się w społeczeństwie

Czym jest Konflikt Jest Czym znaczenie w Słownik na C .