Słownik Gmina co to jest. samorządu terytorialnego, a zarazem wspólnotą zamieszkujących ją ludzi.
gmina co to jest

Czy przydatne?

Definicja Gmina

Definicja GMINA: Jest fundamentalną jednostką samorządu terytorialnego, a zarazem wspólnotą zamieszkujących ją ludzi. Mieszkańcy gminy w różny sposób mogą realizować własne prawo do podejmowania decyzji w kwestiach dotyczących ich najbliższego otoczenia. Głównym z nich jest sposobność uczestniczenia w powoływaniu władz gminy. Z racji na realizowane zadania władze gminy można podzielić na uchwałodawcze i wykonawcze. Władzą uchwałodawczą w gminie jest porada gminy (w miastach porada miejska), rolę zaś organu wykonawczego pełnią w zależności od wielkości gminy: wójt (w gminach wiejskich), burmistrz (w miastach) i prezydent miasta (w miastach ponad100 tys. mieszkańców i w miastach, które jesienią 2002 roku, a więc przed wyborami, liczyły 50 tys. mieszkańców). Porada gminy jest powoływana na drodze wyborów powszechnych, równych,bezpośrednich i sekretnych i proporcjonalnych albo większościowych przy liczbie 20 tys. mieszkańców. W wyborach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 18 lat. Porada gminy jest organem kontrolnym i stanowiącym o prawie lokalnym. Jest wybierana na 4-letnią kadencję. Porada gminy złożona jest z radnych, których liczba uzależniana jest od liczby mieszkańców gminy. Radni wybierają spośród siebie przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących. Porada gminy obraduje na sesjach zwoływanych poprzez przewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał. W zależności od potrzeb odbywają się również prace w komisjach (na przykład zdrowia, oświaty, budownictwa). W komisjach prócz radnych mogą brać udział powoływani eksperci nie będący radnymi. Komisje przygotowują opinie o rozpatrywanych kwestiach. W okresie prac porady gmina powinna zrealizować następujące zadania: uchwalić plan rozwoju gospodarczego i przestrzennego, uchwalić budżet gminy, podjąć uchwały określające wysokość wpływów z podatków gminnych i innych opłat, kontrolować pracę zarządu gminy w dziedzinie realizacji budżetu i innych zadań i uchwalić statut określający zakres działalności porady gminy. W przypadkach, gdy społeczność lokalna nie jest zadowolona z prac porady gminy, może ona zostać odwołana w drodze referendum przed zakończeniem kadencji. Od 2002 roku wójtowie, burmistrzowie i prezydenci są wybierani poprzez mieszkańców w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Sprawując władzę wykonawczą, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast wspólnie z dobranymi współpracownikami i przy użyciu urzędu gminy realizują przewidziane prawem zadania. Do głownych z nich należą: reprezentowanie gminy na zewnątrz, wykonywanie budżetu uchwalonego poprzez radę, gospodarowanie mieniem komunalnym, wydawanie regulaminów porządkowych, a również dbanie o promocję gminy. Struktura i zadania urzędu gminy Główne codzienne przedmioty życia społeczności lokalnej powiązane są z zadaniami, jakie ma do spełnienia samorząd gminny względem swoich mieszkańców. Wszystkie zadania, jakie samorządy powinny zrealizować, można podzielić na dwa typy: zadania swoje i zadania zlecone. Przyjrzyjmy się poniższemu schematowi prezentującemu główne zadania samorządu gminnego. Realizacja zadań wymaga znaczących środków finansowych. Gmina pozyskuje środki na realizację wymienionych zadań z dwóch źródeł. Pierwszym źródłem finansów przydzielonych na realizację zadań są swoje środki uzyskane poprzez gminę z podatków, kierowania nieruchomościami (place, domy i tym podobne), urządzeniami technicznymi (środki transportu, wodociągi, kanalizacja). Drugim źródłem środków finansowych są dotacje i subwencje przekazywane poprzez administrację państwową na realizację zadań zleconych. Jednostkami niższego stopnia pełniącymi w gminie funkcję pomocniczą są sołectwa i dzielnice. Sołectwa działają na wsiach. Organem uchwałodawczym jest tutaj zgromadzenie wiejskie, zaś wykonawczym – sołtys. Dzielnice (osiedla) funkcjonują w miastach, a ich organem uchwałodawczym jest porada, z kolei wykonawczym– zarząd z przewodniczącym na czele. Warto pamiętać Gmina jest fundamentalną jednostką samorządu terytorialnego, a zarazem wspólnotą mieszkających tam ludzi. Władzę uchwałodawczą w gminie pełni porada gminy, zaś władzę wykonawczą – w zależności od wielkości gminy – wójt, burmistrz albo prezydent. Obydwa typy władzy wyłaniane są w drodze wyborów, gdzie mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy gminy. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Jednostkami niższego stopnia pełniącymi w gminie funkcję pomocniczą są sołectwa i dzielnice. Definicje - administracja samorządowa – tworzą ją organy administracyjne i urzędy występujące na szczeblu lokalnym i regionalnym (powiatowym); złożona jest z kolegialnych i jednoosobowych organów wykonawczych, powoływanych na drodze wyborów albo poprzez Radę Gminy powiatu; ciałem kolegialnym jest zarząd, zaś jednoosobowym wójt, burmistrz, prezydent albo starosta (w powiatach); na poziomie regionalnym organem wykonawczym sejmiku samorządowego jest zarząd, którym kieruje marszałek województwa - gmina – jednostka terytorialna albo związek, stowarzyszenie religijne, polityczne (gmina wyznaniowa, gmina szkolna; gmina jako jednostka podziału terytorialnego pojawiła się w XII - XIII wieku; od 1990 roku w Polsce mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową; w gminach mogą być tworzone również jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice miejskie i osiedla; status gminy mają również miasta (gminy miejskie) i dzielnice Warszawy - sołtys – w średniowieczu: przedstawiciel pana feudalnego w okresie lokowania wsi na prawie niemieckim; aktualnie organ wykonawczy sołectwa, a więc jednostki pomocniczej samorządu terytorialnego w gminie
Definicja Grupa Wyszehradzka:
Co to jest porozumienie podpisane w 1991 roku pomiędzy Polską, Czechosłowacją i Węgrami (Trójkąt Wyszehradzki), a zawarte opierając się na deklaracji o współpracy. Ustalono także warunki współpracy gospodarczej gmina co znaczy.

Czym jest Gmina znaczenie w Słownik na G .

  • Dodano:
  • Autor: