Słownik Prawnych Aktów Hierarchia co to jest. każdym kraju jest konstytucja. Posiada ona specjalną.
prawnych aktów hierarchia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Prawnych Aktów Hierarchia

Definicja HIERARCHIA AKTÓW PRAWNYCH: Głównym aktem prawnym w każdym kraju jest konstytucja. Posiada ona specjalną moc prawną. Wszystkie inne akty prawne muszą pozostawać z nią w zgodzie i na niej opierać własną moc. Konstytucja powinna być stabilnym i dobrze skonstruowanym aktem prawnym, by mogła obowiązywać poprzez sporo lat. Stanowi ona szkielet prawny całego mechanizmu, zapewniając ciągłość państwa i pewność obowiązującego prawa. Właściwe z konstytucją muszą być umowy międzynarodowe ratyfikowane za zgodą Sejmu, bo to one zajmują kolejne po konstytucji miejsce w hierarchii aktów prawnych. Aktami niższego rzędu wobec ratyfikowanych umów międzynarodowych są ustawy. Mogą one być ustanawiane tylko poprzez Sejm, gdyż ma on moc władzy ustawodawczej. Poza konstytucją wszystkie inne akty prawne mają niższą pozycję od ustaw i powinny pozostawać z nimi w zgodzie. Ustawy mogą być rozwinięciem norm konstytucyjnych. Nie wszystkie kwestie państwowe wymagają uregulowania tylko ustawami, na przykład budżet państwa. Ustawy jako jedyne akty prawne regulują kwestie z zakresu władzy ustawodawczej, na przykład prawa obywateli, tworzenia organów państwowych i określania, jak mają działać. Następne miejsce w hierarchii aktów prawnych zajmują międzyrządowe umowy międzynarodowe zawierane zwykle poprzez odpowiednich ministrów i posiadające przeważnie charakter umów dwustronnych. Innymi aktami prawnymi użytkowanymi w powiązaniu z ustawami są rozporządzenia wydawane poprzez Prezydenta, Radę Ministrów i poszczególnych ministrów. Rozporządzenia są wydawane opierając się na ustaw i w celu ich wykonania. Wskazują konkretny przepis ustawy, który do wydania takiego rozporządzenia upoważnia. Jeśli rozporządzenie nie powołuje się na podstawę prawną w ustawie, to brak takiego wskazania czyni je aktem bezprawnym. Rozporządzenie traktowane jako rozwinięcie ustawy zawiera zazwyczaj upoważnienie dla Porady Ministrów albo określonego ministra do wydania szczegółowego rozporządzenia, które precyzyjnie opisuje zakres rozwiązań. Bez wydania rozporządzenia wykorzystywanie ustawy regularnie jest niemożliwe i pozostaje ona martwym aktem prawnym. Treść każdego rozporządzenia powinna odpowiadać zasadom i kierunkowi określonemu w ustawie. W nie wszystkich przypadkach Porada Ministrów uzyskuje od Sejmu zgodę na wydawanie rozporządzenia o randze ustawy. Jednak w tych przypadkach wyraźnie określony jest zakres przedmiotowy i czas jego obowiązywania. Poza rozporządzeniami organy władzy wykonawczej mogą wydawać zarządzenia. Zarządzenia mają charakter wykonawczy dla konkretnej ustawy i odnoszą się ds. szczegółowych. Mogą być wydawane opierając się na norm określających kompetencje danego organu wykonawczego. Fakt, iż zarządzenie nie jest powiązane z zapisem w ustawie, ale jest rezultatem kompetencji organu je wydającego, jest fundamentalnym rozróżnieniem między zarządzeniem a rozporządzeniem. Aktami prawnymi niższego rzędu są uchwały. Uchwały może wydawać Sejm RP, ale wtedy nie regulują one kwestii należących do zakresu władzy ustawodawczej. Uchwały Sejmu można podzielić na uchwały indywidualne, na przykład o stwierdzeniu ważności wyborów, o powołaniu odpowiedniego organu państwowego (na przykład prezesa NIK) i uchwały ogólne, które posiadają charakter aktów prawnych, na przykład regulamin Sejmu. Hierarchię aktów prawnych można przedstawić dzięki poniższego schematu. Poza aktami prawnymi obowiązującymi na terenie całego państwa istnieją także takie, które dotyczą określonej jego części. Należą do nich zarządzenia wojewody, uchwały porady gminy i zarządzenia porządkowe. Akty prawne wydawane poprzez władze samorządowe i terenowe organy administracji rządowej również powinny powoływać się na podstawę ustawową. Muszą być w zgodzie w innymi aktami wyższego rzędu. systematyka aktów prawnych RP Rodzaj aktu prawnego Organ wydający KonstytucjaUstawaUchwała Właściwe dzieło Sejmu i Senatu Uchwala Sejm za pośrednictwem Senatu Może podejmować zarówno Sejm, jak i Senat RozporządzenieZarządzenieRozporządzenie z mocą ustawy Prezydent RozporządzenieUchwała wykonawczaUchwała samoistna Porada Ministrów RozporządzenieZarządzenieInstrukcja, regulaminStatut Prezes Porady MinistrówMinistrowieKierownicy urzędów centralnych Uchwała Porada gminy, powiatu, sejmik województwa Rozporządzenie wykonawczeRozporządzenie porządkoweZarządzenie Wojewodowie Zarządzenie porządkowe Wójt, burmistrz, prezydent miasta albo inne organy administracji samorządowej Warto pamiętać Hierarchia aktów prawnych jest właściwością charakterystyczną dla prawa stanowionego. Rozmieszczanie aktów prawnych zależy od ważności ustawodawcy. Źródłem prawa stanowionego w Polsce są konstytucja, ustawy, umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. Definicje - umowa międzynarodowa – akt prawny, wyrażający się wolą porozumienia, zawarty poprzez podmioty prawa międzynarodowego (na przykład kraj, organizację) i niosący ze sobą określone efekty; istnieje sporo podziałów umów międzynarodowych, mogą być na przykład dwustronne albo wielostronne, zamknięte lub otwarte

Czym jest Prawnych Aktów Hierarchia znaczenie w Słownik na H .

  • Dodano:
  • Autor: