Słownik Społeczna Doktryna Katolicka co to jest. kształtowała się od czasów związanych z.
społeczna doktryna katolicka co to jest

Czy przydatne?

Definicja Społeczna Doktryna Katolicka

Definicja KATOLICKA DOKTRYNA SPOŁECZNA: Doktryna katolicka kształtowała się od czasów związanych z powstawaniem instytucji kościelnych i sięga w dziejach do okresu Imperium Rzymskiego w IV wieku. Ostatecznie – wyodrębniona z całokształtu doktryn i teologii katolickich w XIX wieku – wyraża się w encyklikach papieskich poświęconych zagadnieniom społeczno-politycznym. Pierwszą z nich była encyklika Rerum novarum (Rzeczy nowe), ogłoszona poprzez papieża Leona XIII. W następnych encyklikach można zauważyć ewolucję doktryny społeczno-politycznej, zmierzającą w stronę powiększenia zainteresowania sytuacją w świecie i nowymi zjawiskami i procesami, gdzie uczestniczą wierni. Do głownych encyklik, które kształtowały doktrynę katolicką, należą encykliki Jana XXIII: Mater et Magistra (Matka i mistrzyni), Pacem in terris (Pokój na ziemi); Pawła VI: Populorum progressio (postęp ludów) i Jana Pawła II Redemptor hominis(Odkupiciel człowieka) i Laborem exercens (O pracy ludzkiej). Doktryna katolicka własne poglądy kształtuje opierając się na przekonania o niezmienności i nienaruszalności praw naturalnych i boskich. Uznaje pluralizm poglądowy, polityczny i ekonomiczny istniejący we współczesnym świecie i zachęca do współpracy ludzi o różnych poglądach religijnych i politycznych. Celem funkcjonowania państwa budowanego na doktrynie katolickiej powinna być troska o dobro wszystkich obywateli, obrona porządku i przestrzeganie zasad sprawiedliwości przy braniu pod uwagę praw boskich i ludzkich. Struktura socjalna powinna opierać się na określonej hierarchii ludzi, wartości i rzeczy. Hierarchiczna struktura socjalna posiada ustaloną budowę: od rodziny, przez społeczność lokalną (wieś, miasto), po naród i społeczność międzynarodową. W takiej strukturze więzami łączącymi poszczególne jednostki powinien być solidaryzm socjalny, który jest zaprzeczeniem walki klas i nierówności ekonomicznej. Nadzwyczajnie istotne miejsce w doktrynie katolickiej edukacji socjalnej zajmuje człowiek, któremu jako jednostce przysługuje specjalne miejsce i pełnia praw naturalnych. Człowiek dzięki woli, którą posiada, jest podmiotem i celem działań, gdzie obiekt duchowy dominuje nad elementem materialnym w przekonaniu zasady: na początku „być”, później „mieć”. Obrona wartości i godności ludzkiej stanowi jedno z podstawowych założeń tej doktryny. Szacunek dla godności powinien przejawiać się w czynnej miłości bliźniego, dążeniu do sprawiedliwości socjalnej, znoszeniu wszelakich oznak dyskryminacji ludzi, zapewnianiu równych praw w stosunkach między kobietą a mężczyzną. Pożądaną metodą ustroju politycznego jest demokracja, gwarantuje gdyż pełnię praw, wolność polityczną, moralną i socjalną. Współczesna katolicka doktryna socjalna pobudza aktywność katolików na wielu płaszczyznach od partii politycznych przez ruchy religijne i ekumeniczne po kółka, stowarzyszenia i organizacje działające przy parafiach. Leon XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci; 1810-1903) – nuncjusz papieski,kardynał, a w latach 1878-1903 papież. W okresie jego pontyfikatu powołano do życia Accademia di S. Tommasso, gdzie opierając się na filozofii tomizmu stworzono program neoscholastyki. Leon XIII jest autorem istotnych dla Kościoła katolickiego encyklik Aeterni Patris i Rerum novarum. Głównym osiągnięciem jego pontyfikatu jest wprowadzenie w XX wiek Kościoła katolickiego jako wyraziciela religii odpowiadającej wielu współczesnym wyzwaniom i problemom. Inne osiągnięcia to wprowadzenie neotomizmu jako filozofii realizującej zadania katolicyzmu i neoscholastyki, a więc ruchu umysłowego, który za cel stawia sobie osobę ludzką. Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli; 1881-1963) – papież w latach1958-1963. Zaczął politykę przemian, opierających na dostosowywaniu Kościoła katolickiego do współczesności (tak zwany aggiornamento). Czasy jego pontyfikatu upłynęły pod znakiem zmian w doktrynie kościelnej i liturgii, w które był osobiście zaangażowany; zwołano również Sobór Watykański II. Szczególnie mocno zajmował się problematyką socjalną, wydał encykliki Mater et Magistra (1961) i Pacem in terris (1963)
Definicja Konflikt Jako Proces:
Co to jest rozumianym jako mechanizm można wyróżnić trzy fazy: W dążeniu do rozwiązania sprzeczności możliwe są trzy sytuacje: Definicje - konflikt – najogólniej: występowanie sprzecznych albo wykluczających katolicka doktryna społeczna co znaczy.
Definicja Krajowa Rada Radiofonii I Telewizji:
Co to jest roku Porada jest organem państwowym właściwym w kwestiach radiofonii i telewizji. Złożona jest z dziewięciu członków powoływanych poprzez Sejm (cztery osoby), Senat (dwie osoby) i Prezydenta RP (trzy katolicka doktryna społeczna krzyżówka.
Definicja Komunizm - Marksizm I Leninizm:
Co to jest komunistyczna traktowana była w XIX wieku jako odmiana idei socjalistycznej. Artystami i największymi propagatorami nowożytnego komunizmu byli Karol Marks i Fryderyk Engels. Własne poglądy, a zarazem katolicka doktryna społeczna co to jest.
Definicja Katalog Praw Człowieka:
Co to jest nie znając Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, nie słysząc nigdy o Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Fundamentalnych Wolności czy także o Międzynarodowym Pakcie katolicka doktryna społeczna słownik.

Czym jest Społeczna Doktryna Katolicka znaczenie w Słownik na K .

  • Dodano:
  • Autor: