Słownik Kontroli Izba Najwyższa co to jest. działa jako naczelny organ kontroli państwowej.
kontroli izba najwyższa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kontroli Izba Najwyższa

Definicja NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI: Najwyższa Izba Kontroli działa jako naczelny organ kontroli państwowej. Organizacja ta posiada bogatą tradycję sięgającą XIX wieku. Jako organ kontroli państwowej funkcjonuje od 1921 roku. Aktualny zakres kompetencji NIK-u ustala Ustawa Konstytucyjna z 1997 roku. Najwyższa Izba Kontroli działa kolegialnie i podlega Sejmowi. Kolegium NIK ustanowią: prezes i wiceprezesi, sekretarz i 16 członków (powoływanych poprzez Prezydium Sejmu na wniosek Prezesa NIK-u). Prezesa NIK-u powołuje Sejm za zgodą Senatu na moment sześciu lat. Może on pełnić tę funkcję tylko dwie kadencje. Prezes NIK-u nie może należeć do żadnej partii politycznej, związku zawodowego i zajmować innego stanowiska (niezależnie od profesora szkoły wyższej) albo wykonywać innych zajęć zawodowych. Strukturę organizacyjną NIK-u tworzą departamenty (na przykład Budżetu Państwa, Finansów i Bankowości) i delegatury w 17 największych miastach Polski. Zadania NIK-u polegają na kontrolowaniu działalności gospodarczej, finansowej i organizacyjno-administracyjnej organów administracji państwowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego, komunalnych jednostek organizacyjnych, jak także jednostek i podmiotów gospodarczych korzystających z majątku i środków państwowych. Kontrole mogą być zlecone poprzez Sejm, Prezydenta RP, wnioskowane poprzez Radę Ministrów, a również mogą wypływać z własnej inicjatywy NIK-u. NIK przedstawia rezultaty swoich prac w formie: analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, informacji o wynikach kontroli i rocznych sprawozdań ze swojej działalności. Warto pamiętać Najwyższa Izba Kontroli działa kolegialnie i podlega Sejmowi. Zadania NIK-u polegają na kontrolowaniu działalności gospodarczej, finansowej i organizacyjno - administracyjnej organów administracji państwowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego, komunalnych jednostek organizacyjnych, a także jednostek i podmiotów gospodarczych, korzystających z majątku i środków państwowych
Definicja Najważniejsze Problemy Polskiego Społeczeństwa:
Co to jest jednostka staje się częścią zbiorowości wtedy, gdy żyje na ustalonym obszarze wspólnie z innymi ludźmi i łączą go z nimi wspólne stosunki, a również problemy. Zróżnicowanie socjalne opisuje cechy najwyższa izba kontroli co znaczy.
Definicja Najważniejsze Zasady Funkcjonowania Grup Społecznych:
Co to jest sobie istnienie grup, gdzie nie obowiązywałyby jakiekolwiek normy albo byłyby one permanentnie łamane poprzez ich członków. Istnieje oczywiście sporo grup, gdzie normy istnieją, pomimo tego, iż nie najwyższa izba kontroli krzyżówka.
Definicja Niemcy:
Co to jest Niemiec jest krajem, gdzie występują trzy mechanizmy polityczne: parlamentarny, federacyjny i demokratyczny. W Niemczech istnieje kilka sporych i mocnych ugrupowań partyjnych, które naprzemiennie najwyższa izba kontroli co to jest.
Definicja Najważniejsze Cele Unii Europejskiej:
Co to jest jakie stawia sobie UE, można podzielić na kilka głownych grup. Należą do nich: Wspieranie i przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego - jednolity rynek wewnętrzny- wspólna waluta najwyższa izba kontroli słownik.

Czym jest Kontroli Izba Najwyższa znaczenie w Słownik na N .

  • Dodano:
  • Autor: