Słownik Niemcy co to jest. jest krajem, gdzie występują trzy mechanizmy polityczne: parlamentarny.
niemcy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Niemcy

Definicja NIEMCY: Republika Federalna Niemiec jest krajem, gdzie występują trzy mechanizmy polityczne: parlamentarny, federacyjny i demokratyczny. W Niemczech istnieje kilka sporych i mocnych ugrupowań partyjnych, które naprzemiennie sprawują władzę. Główne z działających partii to: Niemiecka Partia Socjaldemokratyczna(SPD), Chrześcijańska Demokracja (CDU/CSU), Zieloni (partia reprezentująca ruchy ekologiczne), reprezentująca liberałów Wolna Partia Demokratyczna(FDP) i PDS, a więc dawna partia komunistyczna, pozostała po upadku NRD. Mechanizm sporych partii politycznych jest wspierany poprzez klauzulę zaporową. Za jej powodem do parlamentu wchodzą partie, które uzyskały w wyborach przynajmniej5% głosów w skali całego państwie. Głową państwa w niemieckim systemie politycznym jest prezydent, wybierany poprzez parlament na pięć lat. Kandydat na prezydenta nie może zasiadać w parlamencie ani być członkiem rządu. Zakres władzy prezydenta jest dość ograniczony: na wniosek większości parlamentarnej przedstawia kandydata na kanclerza,z kolei na wniosek kanclerza mianuje i odwołuje ministrów, reprezentuje kraj i stosuje prawo łaski. Rzeczywista władza spoczywa w rękach szefa rządu, noszącego tytuł kanclerza. Kanclerz kieruje rządem, odpowiada za politykę i gospodarkę państwa. Za własną działalność jest odpowiedzialny przed parlamentem, zaś odpowiadają przed nim ministrowie. Z racji na federacyjny charakter państwa niemieckiego mechanizm organów przedstawicielskich jest dość skomplikowany. Główną funkcję w tym systemie pełni Parlament Związkowy (Bundestag), który pochodzi z wyborów powszechnych, organizowanych co cztery lata. W okolicy niego istnieje Porada Związkowa(Bundesrat), gdzie zasiadają przedstawiciele poszczególnych państw (landów), tworzących federację niemiecką. Celem Porady Związkowej jest ochrona praw landów przed ingerencją władz federalnych. Na poziomie landów działają pochodzące z wyborów parlamenty krajowe. Przedstawiciele parlamentów krajowych wspólnie z przedstawicielami Parlamentu Związkowego tworzą Zebranie Federalne, działające na poziomie ogólnoniemieckim

Czym jest Niemcy znaczenie w Słownik na N .