Słownik Obraz społeczeństwa polskiego początków XXI wieku co to jest. Polaków może być dobrym.
obraz społeczeństwa polskiego co to jest

Czy przydatne?

Definicja Obraz społeczeństwa polskiego początków XXI wieku

Definicja OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO POCZĄTKÓW XXI WIEKU: Badanie współczesnego życia Polaków może być dobrym punktem wyjścia do podjęcia rozważań dotyczących zmian, jakie zaszły w społeczeństwie polskim, i tych, jakie na pewno w najbliższym czasie nastąpią. Położenie geograficzne Polski nie uległo w ostatnich dziesięcioleciach zmianie, jednak przemiany sytuacji społeczno-ekonomicznej dają się zauważyć na każdym kroku. Wy starczy porównać zdjęcia Warszawy czy innych sporych miast sprzed1989 roku i obecne: postęp budownictwa, infrastruktura, nowe wieżowce – to wszystko pojawiło się w Polsce pośrodku ostatnich kilkunastu lat. W przeprowadzonym w 2002 roku Narodowym Spisie Powszechnym okazało się, iż społeczeństwo polskie jest jednorodne, co pokazuje zamieszczony poniżej wykres. [opracowano opierając się na danych Spisu Powszechnego z 2002 roku] Pośród osób deklarujących inną narodowość i przynależność etniczną, rozkłada się to w następujący sposób: Nazwa narodowości albo ekipy etnicznej Liczba w tysiącach Ślązacy 173,2 Niemcy 152,9 Białorusini 48,7 Ukraińcy 31 Romowie (Cyganie) 12,9 Rosjanie 6,1 Łemkowie 5,9 Litwini 5,8 Kaszubi 5,1 Słowacy 2,0 Żydzi 1,1 Ormianie 1,1 Czesi 0,8 Innymi czynnikami, opisującym społeczeństwo polskie, jest struktura demograficzna, a szczególnie parametry odnosząca się do takich zjawisk, jak migracje ludności, wzrost naturalny czy rozwarstwienie socjalne. Poniżej zamieszczono ważniejsze dane o sytuacji społeczno-gospodarczej państwie. [źródło: Mały Rocznik Statystyczny 2007, GUS] Zaprezentowany wykres przedstawia ludność Polski wg płci i wieku w 2006 roku. [źródło: Mały Rocznik Statystyczny 2007, GUS] Istotnym elementem obrazu społeczeństwa jest jego rozwarstwienie ekonomiczne.Zamieszczona poniżej mapa Polski pokazuje to rozwarstwienie uwzględniające dochody brutto, przypadające w gospodarstwach domowych na jednego mieszkańca. Zaprezentowano nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na jednego mieszkańca wg województw w 2004 roku. [źródło: Mały Rocznik Statystyczny 2007, GUS] Ostatnim parametrem, dopełniającym obraz społeczeństwa polskiego, jest relacja Polaków do przemian, jakie dokonały się kilkanaście lat temu, a które doprowadziły do odrodzenia demokracji i wolnego państwa polskiego. W przeprowadzonym poprzez CBOS (Centrum Badania Recenzji Socjalnej) badaniu spytano Polaków o ich relacja do demokracji. Prawie dwie trzecie badanych uznało demokrację za idealny sposób sprawowania władzy, a 17% wyraziło odmienny pogląd. Pomimo takiej oceny jedna piąta ankietowanych stwierdziła, iż nie ma zdania co do tego, czy demokracja ma przewagę nad innymi formami rządów. Wielkości w tabeli podane są w procentach.[źródło: Relacja Polaków do demokracji – raport z 2007 roku] W komunikacie czytamy: „Zwraca uwagę fakt, iż Polacy w najwyższym stopniu doceniali demokrację w roku 2000, kiedy panowały bardzo złe nastroje socjalne. Nasuwa się refleksja, iż wyrażające się w nastrojach niezadowolenie społeczeństwa z tego, co się dzieje w państwie, nie prowadzi do spadku uznania dla demokracji jako formy sprawowania władzy, ale przeciwnie – skutkuje, iż ludzie bardziej doceniają jej zalety, widząc w niej gwarancję zmiany układu politycznego i szansę na poprawę sytuacji. Z kolei po demokratycznych wyborach – i regularnie związanej z nimi zmianie układu politycznego – wspólnie z poprawą nastrojów socjalnych akceptacja demokracji jako formy rządów wraca do stanu przeciętnego”. Dokonując oceny zmian ustrojowych zachodzących w Polsce, badający z CBOS-u postanowili dowiedzieć się, jakie korzyści, a jakie utraty odczuwają obywatele, co zmieniło się na lepsze, a w czym Polacy dostrzegają zmiany niekorzystne. Wszystkie te wiadomości przekładają się na codzienne życie społeczeństwa polskiego, jednakże na co dzień regularnie już nie pamiętamy, jak żyło się w Polsce przed 1989 rokiem. Wielkości w tabeli podane są w procentach.[źródło: www.cbos.pl] Prawie co piąty ankietowany zwracał uwagę na wolność słowa, zniesienie cenzury i na wolność polityczną, nie mniej jednak 11% badanych zwróciło uwagę na wolność ogólnie, a więc swobodę wyboru; 42% wskazywało, iż korzystną zmianą jest zapełnienie półek sklepowych, brak kolejek i zniesienie kartek. Z kolei 15% respondentów mówiło o wolności gospodarczej i innych elementach z nią związanych. Wydaje się, iż wszystkie zmiany, jakie zaszły w Polsce w rezultacie zmiany ustroju, miały i mają ważny wpływ na codzienne funkcjonowanie Polaków. Opierając się na przedstawionych ponad wyników badań przeprowadzonych poprzez CBOS można utworzyć obraz Polaka żyjącego w Polsce po zmianach ustrojowych, dostrzegającego sporo czynników, które sprawiły, iż jego życie stało się łatwiejsze (dobrze wyposażone sklepy, wolność, poprawa sytuacji gospodarczej), lecz i niepomijającego aspektów zmiany ustrojowej, które postrzega jako potencjalne utraty (bezrobocie, zubożenie społeczeństwa, niskie zarobki). Warto pamiętać Polska jest państwem jednorodnym narodowo. W 2006 roku odnotowano niewielki wzrost naturalny ludności. Społeczeństwo polskie w większości stanowią mieszkańcy miast, których jest powyżej 60%. Jest więcej kobiet niż mężczyzn.W 2006 roku odnotowano również przyrost emigracji, co ma związek z przystąpieniem Polski do UE. Nadal jesteśmy społeczeństwem dość młodym, lecz o wyraźnej tendencji do starzenia się. Najbogatsze rejony naszego państwa to województwa: mazowieckie i śląskie. Definicje - przynależność etniczna – deklaracja przynależności do ekipy etnicznej, a więc zbiorowości posiadającej odmienną kulturę i obyczaje, ale nieposiadającej statusu narodu - struktura demograficzna – definicja socjologiczne, określające statystyczny podział społeczeństwa z racji na płeć, wiek, miejsce zamieszkania - migracja ludności – przemieszczanie się ludności, kierujące do zmiany miejsca zamieszkania• wzrost naturalny – wartość określająca różnicę między liczbą urodzeń a liczbą zgonów; jeśli jest dodatnia, znaczy to, iż więcej jest urodzeń niż zgonów - rozwarstwienie ekonomiczne – zróżnicowanie społeczeństwa pod względem ekonomicznym - nominalne dochody brutto – wyrażone w formie pieniężnej dochody ludności przed potrąceniem świadczeń publicznych
Definicja Organizacja Organów Wymiaru Sprawiedliwości:
Co to jest wymiaru sprawiedliwości jest Sąd Najwyższy. W jego skład wchodzą: pierwszy prezes, jego zastępca i sędziowie. Art. 1751. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy obraz społeczeństwa polskiego początków xxi wieku co znaczy.
Definicja Organizacje Zajmujące Się Ochroną Praw Człowieka:
Co to jest przynależne są pewne prawa, wynikające z jego natury. Prawo do życia jest niepodważalnym prawem każdego człowieka, podobnie jak prawo do wolności czy własności. Organizacje zajmujące się ochroną praw obraz społeczeństwa polskiego początków xxi wieku krzyżówka.
Definicja Organizacja Władzy Sądowniczej:
Co to jest pod względem złożoności struktur, które ją tworzą, jest w najwyższym stopniu skomplikowanym organem państwowym. Głównym jej elementem są organy wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej i kontroli obraz społeczeństwa polskiego początków xxi wieku co to jest.
Definicja Organizacja Bezpieczeństwa I Współpracy W Europie (OBWE):
Co to jest powstała jako słowo współpracy wszystkich krajów, które będą przestrzegać zasad prawa międzynarodowego zapisanych w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1 sierpnia 1975 obraz społeczeństwa polskiego początków xxi wieku słownik.

Czym jest Obraz społeczeństwa polskiego początków XXI wieku znaczenie w Słownik na O .

  • Dodano:
  • Autor: