Słownik Organizacje międzynarodowe i procesy integracyjne w świecie co to jest. najdawniejszych.
organizacje międzynarodowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Organizacje międzynarodowe i procesy integracyjne w świecie

Definicja ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE I PROCESY INTEGRACYJNE W ŚWIECIE: W dziejach cywilizacji od najdawniejszych czasów równolegle zachodzą mechanizmy o przeciwstawnym charakterze: integrującym i dezintegrującym. Pierwsze z nich są wyrazem rozrostu i ekspansji, drugie zmierzają do rozpadu i zaniku. W zależności od jakości dokonujących się zmian mechanizmy dezintegrujące i integrujące mogą mieć zarówno niekorzystne, jak i pozytywne cechy. W XX wieku miało miejsce sporo zjawisk o charakterze dezintegrującym, na przykład rozpad monarchii Austro - Węgier po I wojnie światowej, rozpad ZSRR i bloku krajów socjalistycznych. Pod koniec XX wieku na świecie dało się zaobserwować bardzo sporo mechanizmów integrujących, na przykład zjednoczenie Niemiec i utworzenie UE. Ich postęp należy łączyć z nasileniem się globalnych zagrożeń związanych z ekologią, demografią, terroryzmem albo konfliktem militarnym. Innym przyczyną nasilania się mechanizmów integrujących są zjawiska globalizacji ekonomicznej, kulturowej i informatycznej, sprawiające, iż współczesny świat przekształca się w „globalną wioskę” – między krajami funkcjonującymi na zasadzie naczyń połączonych znikają tradycyjnie rozumiane bariery, jakimi są granice. We współczesnym świecie w procesach integrujących występuje sporo sprzeczności. Główna z nich dotyczy tego, iż pomimo ujednolicenia metody życia, komunikacji, obiegu kapitału, coraz wyraźniej zaznaczają się różnice kulturowe powiązane z tym, w co wierzymy, co uznajemy za istotne i piękne. Ze sprzeczności wielokulturowego świata wyrastają postawy fundamentalistyczne, odwołujące się do przestrzegania szablonowych zachowań moralnych i obyczajowych. Fundamentalizm występuje tym silniej, im bardziej dochodzi do prób ujednolicenia kultury kosztem kultur lokalnych. Jest również zjawiskiem charakterystycznym dla obszarów o sporych różnicach ekonomicznych, gdzie występuje przekonanie o niesprawiedliwym podziale władzy i dóbr materialnych. Z drugiej strony fundamentalizm jest zjawiskiem charakterystycznym dla każdego kręgu kulturowego i jest niezależny od wyznawanej religii. Możemy się spotkać zarówno z fundamentalizmem chrześcijańskim, jaki muzułmańskim czy judaistycznym. Z procesami integracji światowej powiązane są liczne organizacje o charakterze politycznym, ekonomicznym i militarnym. Główne z nich to: Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Współpracy i Rozwoju (OECD), Powszechny Układ w kwestii Ceł i Taryf (GATT), Północnoamerykańskie Porozumienie Wolnego Handlu (NAFTA), Pakt Północnoatlantycki (NATO). Warto pamiętać Pod koniec XX wieku dało się zaobserwować bardzo sporo mechanizmów integrujących.Nasilenie zjawiska globalizacji ekonomicznej, kulturowej i informatycznej sprawiające, iż współczesny świat przekształca się w „globalną wioskę”. Między krajami, funkcjonującymi na zasadzie naczyń połączonych, znikają tradycyjnie rozumiane bariery, jakimi są granice. Ze sprzeczności wielokulturowego świata wyrastają postawy fundamentalistyczne, odwołujące się do przestrzegania szablonowych zachowań moralnych i obyczajowych. Z procesami integracji światowej powiązane są liczne organizacje o charakterze politycznym, ekonomicznym i militarnym. Główne z nich to Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Współpracy i Rozwoju (OECD), Układ Ogólny w kwestii Taryf Celnych i Handlu (GATT) i Północnoamerykańskie Porozumienie Wolnego Handlu (NAFTA). Definicje - Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej (OEEC) – organizacja utworzona w 1948 roku poprzez 16 państw Europy Zachodniej w celu koordynowania rozdziału pomocy ze strony USA i Kanady przyznanej w ramach planu Marshalla; z czasem OEEC przyczyniła się do rozwoju zamiany handlowej między państwami i wspólnych rozwiązań przy podejmowaniu istotnych decyzji gospodarczych; w 1961 roku OEEC przekształcono w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - fundamentalizm (z łaciny fundamentum – grunt, zasada, podstawa) – skrajnie konserwatywny ruch religijny odrzucający żadne zmiany w doktrynie i obyczajach religijnych; współcześnie bardzo widoczny w religiach islamskich w ruchach religijnych głoszących terroryzm w imię zasad religijnych i politycznych; regularnie zmierzający do zakładania krajów wyznaniowych - Światowa Organizacja Handlu (WTO) – międzynarodowa organizacja z siedzibą w Genewie, utworzona w roku 1994 w Marrakeszu; jej celem jest między innymi liberalizacja w handlu dobrami i usługami, obniżenie ceł i taryf, przestrzeganie praw własności intelektualnej i rozstrzyganie sporów dotyczących zamiany handlowej - Unia Gospodarczo-Walutowa – mechanizm współpracy krajów UE określający przepływ towarów, osób, usług i kapitału, w tym także ustabilizowanie kursów walutowych; celem współpracy powinno być wprowadzenie wspólnej waluty (co już zostało zrealizowane), stopniowe ujednolicenie polityki monetarnej, a również koordynacja działań ekonomicznych i gospodarczych
Definicja Organizacja Bezpieczeństwa I Współpracy W Europie (OBWE):
Co to jest powstała jako słowo współpracy wszystkich krajów, które będą przestrzegać zasad prawa międzynarodowego zapisanych w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1 sierpnia 1975 organizacje międzynarodowe i procesy integracyjne w świecie co znaczy.
Definicja Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ):
Co to jest międzynarodową o największym znaczeniu dla kształtowania światowego mechanizmu bezpieczeństwa jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.ONZ to organizacja otwarta dla wszystkich krajów pragnących organizacje międzynarodowe i procesy integracyjne w świecie krzyżówka.
Definicja Od Praw Naturalnych Do Praw Człowieka:
Co to jest przynależne są pewne prawa wynikające z jego natury. Prawo do życia jest niepodważalnym prawem każdego człowieka, podobnie jak prawo do wolności czy własności. Pierwsze nowożytne zapisy dotyczące organizacje międzynarodowe i procesy integracyjne w świecie co to jest.
Definicja Organizacja Władzy Sądowniczej:
Co to jest pod względem złożoności struktur, które ją tworzą, jest w najwyższym stopniu skomplikowanym organem państwowym. Głównym jej elementem są organy wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej i kontroli organizacje międzynarodowe i procesy integracyjne w świecie słownik.

Czym jest Organizacje międzynarodowe i procesy integracyjne w świecie znaczenie w Słownik na O .

  • Dodano:
  • Autor: