Słownik Powiat co to jest. terytorialną powstałą legalnie i obejmującą kilka gmin. Pow. posiada.
powiat co to jest

Czy przydatne?

Definicja Powiat

Definicja POWIAT: Pow. jest wspólnotą terytorialną powstałą legalnie i obejmującą kilka gmin. Pow. posiada swoje, niezależne władze. Jego organem ustawodawczymi kontrolnym jest porada powiatu. Złożona jest ona z radnych powiatowych wybieranych w wyborach powszechnych co cztery lata. Porada obraduje na sesjach, gdzie stanowi o miejscowym prawie, uchwala budżet i wybiera zarząd powiatu. Władzę wykonawczą powiatu stanowi zarząd składający się ze starosty, wicestarosty i członków zarządu. Głównymi obowiązkami zarządu są: przygotowanie projektu uchwał porady powiatu, wykonywanie budżetu i zatrudnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Istotną rolę w działaniach całego powiatu pełni administracja powiatu wykorzystywana pomocą w wykonywaniu zadań. Administrację powiatową tworzą starostwa, kierownicy służb powiatowych, inspekcji i straży i jednostek organizacyjnych powiatu. Pow. jako jednostka samorządowa posiada dość rozległe kompetencje. Przeważnie to są zadania, które z racji na swój zakres nie mogą być wykonywane poprzez gminę. Zadania powiatu i sposób ich realizacji przedstawia poniższa tabela. Zadania powiatu i sposób ich realizacji szkolnictwo ponadgimnazjalne budowa, remonty i utrzymanie szkół średnich ochrona zdrowia zapewnienie opieki specjalistycznej i szpitalnej pomoc socjalna i polityka prorodzinna budowa i utrzymanie ponadgminnych domów pomocy socjalnej; prowadzenie centrów pomocy rodzinie komunikacja i transport budowa, remonty i oświetlenie dróg powiatowych i organizowanie międzygminnej sieci transportu kultura budowa i utrzymanie powiatowych bibliotek, ośrodków kultury, muzeów powiatowych i teatrów kultura fizyczna i turystyka budowa i utrzymanie ośrodków sportowo-rekreacyjnych przeciwdziałanie bezrobociu organizacja powiatowych urzędów pracy, aktywizacja lokalnego rynku pracy ochrona środowiska usunięcie niebezpiecznych odpadów bezpieczeństwo utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego na terenie powiatu klęski żywiołowe ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa na terenie powiatu inne rejestracja pojazdów i wydawanie praw jazdy, ochrona praw konsumenckich, współpraca z organizacjami pozarządowymi, wydawanie pozwoleń na zatrudnienie cudzoziemców Warto pamiętać Organem ustawodawczym i kontrolnym dla powiatu jest porada powiatu. Władzą wykonawczą powiatu stanowi zarząd, składający się ze starosty (wybranego poprzez radę powiatu), wicestarosty i członków zarządu. Głównymi obowiązkami zarządu jest przygotowanie projektu uchwał porady powiatu, wykonywanie budżetu i zatrudnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Definicje - pow. – podstawowa jednostka podziału terytorialnego, gdzie skład wchodzą gminy i obszary miejskie na prawach powiatu; organem stanowiącym i kontrolującym w powiecie jest porada powiatu;powołuje i odwołuje zarząd powiatu (organ wykonawczy) i starostę - starosta – przedstawiciel administracji rządowej na szczeblu terenowym; organizuje prace zarządu powiatowego i starostwa powiatowego (urząd powiatu), kieruje sprawami bieżącymi powiatu i reprezentuje go na zewnątrz
Definicja Pojęcie Normy I Przepisu Prawa:
Co to jest rodzaju zbiorem norm postępowania, które porządkują życie socjalne, wprowadzając ład i porządek. Jak każda tematyka naukowa, prawo posiada specyficzny język, posługujący się szeregiem powiat co to jest.
Definicja Potencjał Demograficzny:
Co to jest powyżej 38 mln. mieszkańców, co daje 30 miejsce w świecie i 9 w Europie. Polska to kraj prawie jednolite narodowościowo: Polacy stanowią 97% ludności. W regionie Rzeczypospolitej mieszka ok. 1,2 mln powiat definicja.
Definicja Prawa I Obowiązki Wynikające Z Konstytucji:
Co to jest organizując kraj, zawarło umowę – przekazało część swoich uprawnień, a w zamian otrzymało ochronę podstawowych praw.Zawierając taki kontrakt, obywatele nie zrezygnowali ze swoich praw naturalnych powiat co znaczy.
Definicja Prawo Administracyjne:
Co to jest która obejmuje ogół norm prawnych regulujących relacje socjalne powiązane z administracyjną działalnością organów państwowych i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne. Funkcją prawa powiat słownik.

Czym jest Powiat znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: