Słownik Zjednoczone Stany co to jest. Zjednoczonych bierze swój start z oświeceniowej filozofii.
zjednoczone stany co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zjednoczone Stany

Definicja STANY ZJEDNOCZONE: Mechanizm polityczny Stanów Zjednoczonych bierze swój start z oświeceniowej filozofii końca XVIII wieku. Uchwalona w 1787 roku konstytucja jest do dnia dzisiejszego głównym i nadal obowiązującym aktem prawnym. Pomyślana jako akt otwarty została uzupełniona o poprawki, których do dnia dzisiejszego jest 26. Poprawki wyjaśniają albo precyzują niezbyt ostro sformułowane zapisy konstytucyjne. Mechanizm polityczny Stanów Zjednoczonych można określić jako mechanizm demokratyczny,prezydencki i federacyjny. Skonstruowany jest odpowiednio z monteskiuszowską koncepcją trójpodziału władzy. Model mechanizmu prezydenckiego przedstawia się następująco: Władza prawodawcza należy do dwuizbowego kongresu. Władzę wykonawczą pełni prezydent i jego rząd, zaś władza sądownicza należy do Sądu Najwyższego i sądów niższego szczebla. Kongres jest dwuizbowym ciałem prawodawczym. Tworzą go Izba Reprezentantów i Senat. W Izbie Reprezentantów zasiada 435 kongresmenów wybieranych nad wa lata. Natomiast Senat liczy 100 senatorów, wybieranych po dwóch z każdego stanu. Wybory do Senatu odbywają się co sześć lat, lecz co dwa lata dzieje się zamiana 30% składu senatorskiego. Senatorem może zostać osoba posiadająca obywatelstwo amerykańskie, ukończone 30 lat i przynajmniej od 10 lat zamieszkująca stan, z którego startuje do wyborów. Kongres tworzy prawo, uchwala budżet państwa, decyduje o wojnie i pokoju,może wprowadzać poprawki do konstytucji i przesłuchiwać członków administracji prezydenckiej. Prezydent ma prawo weta wobec ustaw kongresu, ale może ono zostać odrzucone większością dwóch trzecich głosów. Główną postacią w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych jest prezydent. Jego znaczenie wynika z faktu, iż jego władza, podobnie jak władza kongresu,pochodzi z woli narodu (wyborców). Wybory na prezydenta odbywają się co cztery lata i są wyborami pośrednimi, co znaczy, iż wyborcy wskazują elektorów, a ci dokonują wyboru prezydenta. Taki mechanizm wyborczy jest dość skomplikowany i ma historyczne uzasadnienie w czasach, kiedy były problemy z pokonywaniem ogromnych przestrzeni, jakimi są obszary nie wszystkich stanów. Znaczenie prezydenta wynika również z jego olbrzymich kompetencji – jest głową państwa, szefem rządu, naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Sam mianuje członków rządu (sekretarzy), którzy mu podlegają i są przed nim odpowiedzialni. Prezydent prowadzi również politykę zagraniczną państwa. Za zgodą senatu mianuje dożywotnio sędziów Sądu Najwyższego. Prezydenta nie można usunąć z zajmowanego stanowiska ani pociągnąć do politycznej odpowiedzialności. Jedynym środkiem odwoławczym jest stan oskarżenia przez procedurę impeachmentu. Wtedy Senat pełni rolę sądu, a wyrok odwołujący musi zapaść większością dwóch trzecich głosów. Dotychczas kilku prezydentom groziła ta procedura, jednak żadnego nie pozbawiono urzędu z jej zastosowaniem – w niebezpieczeństwie nią prezydent sam rezygnował ze sprawowanego urzędu. Wspólnie z prezydentem wybierany jest wiceprezydent, który w chwili zwolnienia fotela staje się automatycznie prezydentem do końca kadencji. Ta sama osoba może sprawować funkcje prezydenta najwyżej poprzez dwie kadencje. Gdyż Stany Zjednoczone są krajem federalistycznym, prezydent kieruje tylko administracją federalną. Poszczególne stany mają swoje parlamenty i władzę wykonawczą, zarządzaną poprzez gubernatora i swoje sądownictwo ze stanowym Sądem Najwyższym. Administracja federalna podzielona jest na kilkanaście departamentów(odpowiednik europejskich ministerstw), którymi kierują sekretarze. W Stanach Zjednoczonych Ameryki ukształtował się mechanizm dwupartyjny. Istnieją dwie ogromne partie:republikanów (symbolem tego ugrupowania jest słoń) i demokratów (symbolizowanych poprzez osła). Zasady przynależności do partii ustala prawo stanowe. Nie prowadzi się spisu członków partii, ale ustala się ich liczebność opierając się na głosów oddanych w wyborach prezydenckich. Nie odprowadza się również składek partyjnych. Żadna z partii nie posiada stałego programu politycznego, ale występuje z platformą wyborczą, stanowiącą zestaw zasad w dziedzinie działań politycznych. Republikanie opowiadają się przeważnie za małym zaangażowaniem państwa w sferę gospodarczą, są przeciwni podwyższaniu podatków. Przywiązani są do wartości, reprezentowanych poprzez liberalizm. Demokraci natomiast opowiadają się za interwencjonizmem państwa w sferę gospodarczą. Wg nich kraj powinno poprzeć rozbudowany mechanizm opieki socjalnej i zmniejszać dysproporcje materialne
Definicja Sposób Prezentacji I Ogłaszania Aktów Prawnych:
Co to jest ogłaszanie dzieje się przez publikacje urzędowe, gdzie zamieszczone są akty prawne. Są nimi Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Monitor Polski. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stany zjednoczone co znaczy.
Definicja Społeczeństwo – Struktura I Zróżnicowanie:
Co to jest opisuje podziały wewnątrz społeczeństwa. Ustala się ją jako zestaw przedmiotów składających się na społeczeństwo wspólnie z relacjami pomiędzy nimi. W każdym społeczeństwie dokonują się pewne stany zjednoczone krzyżówka.
Definicja Sejm Rzeczypospolitej:
Co to jest polskiego parlamentu, jest powoływany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych, proporcjonalnych, w tajnym głosowaniu. W wyborach mogą brać udział osoby posiadające aktywne prawo wyborcze,a stany zjednoczone co to jest.
Definicja Sądy Powszechne:
Co to jest Najwyższego działają sądy powszechne, które rozpatrują kwestie z zakresu karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego i prawa pracy i ubezpieczeń socjalnych z wyłączeniem spraw ustawowo stany zjednoczone słownik.

Czym jest Zjednoczone Stany znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: