Definicja Import. Co oznacza usług wyprodukowanych zagranicą w celu zużycia ich w państwie albo.
import co to jest

Czy przydatne?

Definicja Import

Co oznacza IMPORT: Import bazuje na zakupie towarów i usług wyprodukowanych zagranicą w celu zużycia ich w państwie albo reeksportu. To jest kategoria ekonomiczna ważna zarówno z punktu widzenia Mechanizmu Rachunków Narodowych (podziału PKB), jak z punktu widzenia bilansu płatniczego państwie. • Z punktu widzenia Mechanizmu Rachunków Narodowych, import stanowi zwiększenie łącznej podaży dóbr, które mogą abyć dzielone w państwie pomiędzy różne typy popytu. Import jest elementem tak zwany równania podziału PKB, a więc formuły pokazującej ostateczny podział wytworzonej w państwie produkcji i importu pomiędzy różne typy popytu (import znajduje się po stronie popytu, lecz ze znakiem minus – co znaczy, że przyrost importu minimalizuje popyt na produkcję krajową). • Z punktu widzenia bilansu płatniczego państwie, import znaczy w pierwszej kolejności opłaty dewizowe, które państwo dokonuje w związku z zakupem towarów i usług za granicą. Opłaty na import towarów i usług stanowią zwykle najważniejszą część kosztów dewizowych państwie. W celach analitycznych import reguluje się na różne metody: • Według kierunków ekonomicznego zastosowania w państwie: import inwestycyjny, konsumpcyjny, zaopatrzeniowy (alternatywnie: import dóbr pośrednich i dóbr finalnych). • Według rodzaju dóbr: import towarów, import usług. • Według rodzaju dóbr albo gałęzi produkcji: podział według różnorodnych klasyfikacji użytkowanych w statystyce międzynarodowej (na przykład regulacja SITC, CN) • Według państw pochodzenia i grup państw. Tak jak w razie wszystkich wielkości rachunków narodowych, w razie importu rozróżniamy zmiany wartości, wolumenu (a więc wielkości realnej, po wyeliminowaniu efektów zmian cen) i deflatora, a więc poziomu przeciętnych cen importowanych dóbr. Dynamika importu podlega zwykle bardzo mocnym wahaniom, reagując w zwielokrotniony sposób na zmiany popytu krajowego
Definicja Instrumenty Polityki Kursowej:
Co to jest jedynym jej instrumentem w Polsce jest kurs walutowy. Polityka kursowa jest prowadzona w taki sposób, by zapewnić odpowiednie warunki dla skutecznej polityki stóp procentowych i zapewnienie import.
Definicja Izba Rozliczeniowa:
Co to jest Prowadzona w ramach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych działalność rozliczania transakcji terminowych, zapewniająca wykonanie kontraktu pomiędzy inwestorami import.
Definicja Integracja Gospodarcza:
Co to jest gospodarcza znaczy znoszenie barier w przepływie towarów i usług, a niekiedy również czynników produkcji (kapitału i siły roboczej), między państwami. Jej skutkiem, w myśl teorii, powinno abyć import.
Definicja Infrastruktura:
Co to jest Kapitał zaangażowany w transport, komunikację, energetykę i służaby publiczne, na przykład drogi, mosty, koleje, elektrownie, kanalizacja, szkoły i szpitale import.

Czym jest import znaczenie w Słownik I .

  • Dodano:
  • Autor: