Definicja Fiskalna Polityka. Co oznacza na temat wielkości i struktury kosztów publicznych, źródeł.
polityka fkalna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Fiskalna Polityka

Co oznacza POLITYKA FISKALNA: Polityka fiskalna znaczy decyzje rządu na temat wielkości i struktury kosztów publicznych, źródeł ich sfinansowania (w tym zwłaszcza wysokości i struktury dochodów podatkowych) i deficytu budżetowego. Polityka fiskalna stanowi, w okolicy polityki pieniężnej, jeden z głównych filarów polityki gospodarczej państwa w krótkim i średnim okresie (polityki makroekonomicznej). Celem polityki fiskalnej jest w pierwszej kolejności dostarczanie dóbr publicznych i zagwarantowanie finansowania niezbędnych kosztów państwa. Tradycyjnie uważa się, że w drugiej kolejności celem polityki fiskalnej może abyć też eliminacja nadmiernych wahań rozwoju gospodarczego w krótkim i średnim okresie. Narzędziami tej polityki są: stopy opodatkowania, różnorodne opłaty publiczne i deficyt budżetowy. Należy jednak pamiętać, że sporo spośród tych narzędzi ma swój skutek również w dłuższym okresie: • Nadmierne stopy podatkowe prowadzą do wzrostu fiskalizmu, negatywnie wpływającego na długookresowy przyrost gospodarczy przez skutek wypychania kosztów prywatnych, w tym zwłaszcza inwestycji. • Opłaty publiczne, zwłaszcza w zakresie kosztów społecznych, przyczyniają się do ukształtowania instytucji państwa opiekuńczego. O ile społeczeństwo chętnie akceptuje przyrost takich kosztów, o tyle próby ich ograniczania spotykają się zwykle z protestami społecznymi. Innymi słowy, nie to jest zbyt skuteczne narzędzie polityki gospodarczej, ponieważ nie daje się go w efektywny sposób dostosowywać do sytuacji gospodarczej. • Deficyt budżetowy, kumulujący się poprzez następne lata, prowadzi do wzrostu długu publicznego, a więc zadłużenia państwa w relacji do prywatnych inwestorów. We współczesnej ekonomii uważa się, że polityka fiskalna nie powinna prowadzić do takiego ukształtowania się jej parametrów, które niekorzystnie wpływają na długookresowy przyrost gospodarczy. W szczególności nie powinna więc prowadzić do stałego wzrostu długu publicznego. Bierze się stąd koncepcja, że finanse publiczne powinny abyć zrównoważone w ramach cyklu koniunkturalnego - w latach spowolnienia rozwoju dopuszczalne jest pojawienie się deficytu budżetowego, lecz w latach ożywienia polityka fiskalna powinna dążyć do ukształtowania się nadwyżki i spłacić długi, zaciągnięte w momencie spowolnienia. Również struktura i wysokość podatków powinna minimalizować niekorzystny wpływ fiskalizmu na przyrost gospodarczy, a wśród kosztów państwa powinny znaleźć się niezbędne opłaty prorozwojowe (na przykład opłaty na postęp niezbędnej infrastruktury, edukację i badania naukowe)
Definicja Prawa Do Akcji (Pda):
Co to jest nabywcom akcji nowej emisji ich odsprzedanie, zanim zostaną one wprowadzone do obrotu giełdowego. Obrót PDA podlega takim samym regułom jak obrót akcjami. PDA notowane są w tym samym systemie notowań polityka fiskalna.
Definicja Prywatyzacja:
Co to jest sprzedaż (albo uwłaszczenie) przedsiębiorstw publicznych (i innego mienia publicznego) prywatnym właścicielom. W rezultacie prywatyzacji następuje zwiększenie efektywności gospodarowania, dzięki polityka fiskalna.
Definicja Publiczny Obrót Papierami Wartościowymi:
Co to jest Oferowanie zawarcia transakcji kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych nieokreślonemu inwestorowi, ekipie powyżej 300 inwestorów albo za pośrednictwem środków masowego przekazu polityka fiskalna.
Definicja Produktywność Czynników Produkcji:
Co to jest wielkości produkcji) do nakładów (wydatków wykorzystywanego kapitału i pracy); produktywność odzwierciedla stopień zastosowania czynników produkcji i wpływ wielu innych czynników (zmiany w strukturze polityka fiskalna.

Czym jest polityka fiskalna znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: