Przedsiębiorca, Prowizja, Pożyczka Lombardowa, Pożyczka Krótkoterminowa, Pożyczka Długoterminowa.
przedsiębiorca prowizja co to jest

Co to jest w słowniku na P

 • Co to jest prawo engla Definicja W miarę wzrostu dochodów maleje udział kosztów na artykuły pierwszej potrzeby (głównie żywność
 • Co to jest przedsiębiorstwa publiczne Definicja które są własnością państwa (rolę właściciela mogą pełnić władze centralne albo lokalne), w tym również przedsiębiorstwa akcyjne, których
 • Co to jest pochodne instrumenty finansowe Definicja instrumentami finansowymi, których cena jest uzależniona od ceny innych instrumentów finansowych, towarów albo wartości wskaźników
 • Co to jest pieniĄdz Definicja dobro, które jest powszechnie akceptowane jako forma płatności za inne wyroby i usługi. Pieniądz posiada nadzwyczajnie ważną rolę w
 • Co to jest podatek od gier Definicja prowadzące działalność w dziedzinie gier i zakładów, opierając się na udzielonego zezwolenia i podmioty urządzające gry i loterie
 • Co to jest parametry Definicja jedne zmienne ekonomiczne z drugimi. W przeciwieństwie do zmiennych, które mogą ulegać zmianom, zakłada się że wskaźniki są w momencie
 • Co to jest podatki poŚrednie Definicja podatków związanych z zakupem towarów i usług. Zakup ten pośrednio wskazuje na istnienie u podmiotów (osób fizycznych albo prawnych
 • Co to jest polityka fiskalna Definicja na temat wielkości i struktury kosztów publicznych, źródeł ich sfinansowania (w tym zwłaszcza wysokości i struktury dochodów podatkowych) i
 • Co to jest polityka gospodarcza Definicja działań państwa wpływających na sytuację gospodarczą i postęp państwie. Polityka gospodarcza może mieć dwa najważniejsze cele, w zależności
 • Co to jest przedsiębiorstwo Definicja gospodarstwa domowego, rządu i zagranicy jest podmiotem podejmującym decyzje w gospodarce. W Systemie Rachunków Narodowych ono jest
 • Co to jest podatek rolny Definicja sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem
 • Co to jest polityka fiskalna Definicja Polityka dochodów i kosztów rządowych mająca na celu stabilizację gospodarki
 • Co to jest pracowniczy program emerytalny Definicja pracodawców programy oszczędnościowe, służące gromadzeniu środków na emerytury. Program taki, wprowadzany na zasadzie porozumienia
 • Co to jest prawa do akcji (pda) Definicja ich odsprzedanie, zanim zostaną one wprowadzone do obrotu giełdowego. Obrót PDA podlega takim samym regułom jak obrót akcjami. PDA
 • Co to jest prawo poboru Definicja emisji, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji
 • Co to jest prezydencja Definicja Sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE poprzez sześć miesięcy, poprzez następne państwo członkowskie UE
 • Co to jest publiczny obrót papierami wartościowymi Definicja bądź sprzedaży papierów wartościowych nieokreślonemu inwestorowi, ekipie powyżej 300 inwestorów albo za pośrednictwem środków masowego
 • Co to jest podatnik Definicja jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu
 • Co to jest podatki Definicja świadczenie pieniężne dokonywane na rzecz państwa. Podstawą poboru podatku jest odpowiednie uregulowanie prawne, a celem jest uzyskanie
 • Co to jest podatek od dochodów osobistych Definicja Podatek od dochodów osiąganych poprzez osoby fizyczne
 • Co to jest państwo opiekuńcze Definicja społeczeństwem w tych kwestiach jak opieka społeczna, zdrowie, nauka, mieszkanie i warunki pracy jest odpowiedzialny rząd. Patrz też
 • Co to jest protekcjonizm handlowy Definicja określa się politykę gospodarczą, mającą na celu utrudnienie producentom z innych państw dostępu do rynku krajowego, na przykład przez
 • Co to jest prywatyzacja Definicja uwłaszczenie) przedsiębiorstw publicznych (i innego mienia publicznego) prywatnym właścicielom. W rezultacie prywatyzacji następuje
 • Co to jest płaca Definicja świadczenie pracy poprzez określony czas, na przykład godz.ę, tydzień lub miesiąc. Innymi słowy, płaca jest wynagrodzeniem, które uzyskuje
 • Co to jest podatek liniowy i progresywny Definicja wyższe dochody są opodatkowane według wyższej kwoty podatkowej. Odbywa się to przez wprowadzenie progów podatkowych, po przekroczeniu
 • Co to jest podatek akcyzowy Definicja Podatek nakładany na wybrane artykuły (na przykład paliwa, alkohole, biżuterię, kosmetyki); jest ważnym źródłem dochodów państwa
 • Co to jest podatek importowy Definicja Dodatkowa opłata nakładana na wszystkie importowane wyroby po ich ocleniu. W Polsce stosowano go do 1996 roku
 • Co to jest przepływy kapitału Definicja najwyższej stopy zwrotu (zysku), przy uwzględnieniu stopnia ryzyka. W uwarunkowaniach globalizacji inwestorzy pragną posiadać w swoich
 • Co to jest pakt stabilności i wzrostu Definicja Rezolucji Porady Europejskiej z 17 czerwca 1997r.w kwestii Paktu Stabilności i Wzrostu, (2) Rozporządzenia Porady UE nr 1466/97/WE z dnia 7
 • Co to jest patent Definicja Dokument urzędowy stwierdzający prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych
 • Co to jest przychód Definicja Utarg, stawka pieniędzy wpływająca do przedsiębiorstwa w określonym czasie z tytułu sprzedaży wytworzonych produktów (dóbr albo usług
 • Co to jest płynne aktywa Definicja Gotówka i inne aktywa, które można łatwo, niedrogo i błyskawicznie zamienić na gotówkę
 • Co to jest płynność Definicja Stopień trudności zamieniania aktywów na gotówkę
 • Co to jest produkt narodowy brutto (pnb) Definicja wytworzonych poprzez obywateli danego państwie w ciągu jednego roku; PNB uwzględnia również dochody krajowych spółek uzyskane za granicą
 • Co to jest produktywność czynników produkcji Definicja do nakładów (wydatków wykorzystywanego kapitału i pracy); produktywność odzwierciedla stopień zastosowania czynników produkcji i wpływ
 • Co to jest przepisy prawa pracy Definicja Regulaminy gwarantujące pracownikom określone prawa (na przykład prawo do urlopu) i nakładające na pracodawców określone obowiązki
 • Co to jest podaż pracy Definicja skłonne zaoferować na rynku pracy gospodarstwa domowe (pracownicy). Podaż pracy zależy od struktury demograficznej społeczeństwa, od
 • Co to jest przetarg Definicja polegająca na tym, że konkurujący dostawcy przedstawiają własne oferty, a nabywca wybiera (według z góry określonych mierników
 • Co to jest przyrostowa kapitałochłonność (icor) Definicja wzrostu gospodarczego, pokazująca o ile jednostek trzeba abyło w danym okresie zwiększyć kapitał produkcyjny, po to aby wartość PKB wzrosła
 • Co to jest płatnik Definicja jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym
 • Co to jest podatki bezpoŚrednie Definicja podatków związany bezpośrednio z osiąganym poprzez podmiot (osobę fizyczną albo instytucję) dochodem albo dorobkiem. Im wyższy dochód albo
 • Co to jest podaż Definicja przy danej cenie oferowana jest do sprzedaży poprzez producentów. Podaż zgłaszana jest poprzez indywidualnych producentów, jednak po
 • Co to jest państwo opiekuńcze Definicja państwo dobrobytu określa się współczesną wersję kapitalizmu w wysoko rozwiniętych państwach, która powstała w rezultacie jego ewolucji pod
 • Co to jest polityka regionalna unii europejskiej Definicja wyrównywanie szans rozwojowych i wspieranie wzrostu gospodarczego słabiej rozwiniętych lub przeżywających trudności gospodarcze regionów
 • Co to jest poręczyciel Definicja wiarygodność kredytową, która poświadcza, że zgadza się spłacić pożyczkę, jeśli pożyczkobiorca nie będzie w stanie tego zrobić
 • Co to jest powszechne towarzystwo emerytalne Definicja Spółka akcyjna, której obiektem działalności jest tworzenie i zarządzanie funduszem emerytalnym i jego reprezentowanie wobec osób trzecich
 • Co to jest pkb według parytetu siły nabywczej walut Definicja mieszkańca według parytetu siły nabywczej, mimo pewnych wad, jest powszechnie uważany za w najwyższym stopniu prawidłową miarę rozwoju
 • Co to jest polisa Definicja Dokument wystawiany poprzez ubezpieczyciela, stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej i jej warunki
 • Co to jest per capita Definicja Określenie łacińskie - na osobę (dokł. na głowę
 • Co to jest podmiot gospodarczy Definicja Jednostka prowadząca działalność gospodarczą
 • Co to jest podaż pieniĄdza Definicja pieniądza w obiegu. Pieniądzem są oczywiście monety i banknoty (gotówka). Rolę pieniądza w gospodarce pełnią również wszystkie te aktywa
 • Co to jest polityka pieniężna Definicja polityki gospodarczej – w okolicy polityki fiskalnej i polityki strukturalnej. Jej fundamentalnym celem jest zapewnienie stabilności cen, a
 • Co to jest popyt na pracę Definicja poprzez przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na pracowników. Wielkość popytu na pracę zależy od wydatków zatrudnienia pracowników: wysokości
 • Co to jest poziom rozwoju gospodarczego Definicja przeliczeniu na mieszkańca państwie uważany jest w ekonomii za jedną z najlepszych istniejących miar poziomu rozwoju gospodarczego. Dzieje
 • Co to jest produkt krajowy brutto (pkb) Definicja sumę wartości wszystkich finalnych towarów i usług wyprodukowanych na terenie państwie w ciągu określonego czasu (zwykle w roku). Do PKB
 • Co to jest prognozy ekonomiczne Definicja przewidywania – często przy użyciu szczególnych modeli makroekonomicznych – przyszłego kształtowania się fundamentalnych zmiennych
 • Co to jest program dostosowawczy Definicja prowadzić do poważnych kryzysów gospodarczych, mających poważne skutki dla rozwoju państwa i społeczeństwa. W ostatnim czasie z takimi
 • Co to jest parytet siły nabywczej Definicja zakładająca, że w długim okresie takie same produkty i usługi w różnych państwach powinny kosztować tyle samo. Dzieje się tak dzięki
 • Co to jest przepływy pieniężne Definicja Różnica między wpływami a opłatami gotówkowymi spółki
 • Co to jest podatek degresywny Definicja Podatek, którego przeciętna stopa podatkowa spada w miarę wzrostu dochodu
 • Co to jest prawny środek płatniczy Definicja walucie, które są używane i powszechnie akceptowane przy dokonywaniu płatności na terenie danego państwie
 • Co to jest pożyczkodawca Definicja Osoba albo organizacja, która pożycza innym pieniądze lub rzeczy
 • Co to jest pełna księgowość Definicja kosztowna, lecz i dokładna forma prowadzenia sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie. Do takiej formy zobowiązane są podmioty o
 • Co to jest polityka antycykliczna Definicja przeciwdziałania nadmiernym wahaniom tempa wzrostu PKB wywołanym poprzez cykle koniunkturalne. Polityka ta koncentruje się na wzmacnianiu
 • Co to jest popyt Definicja przy danej cenie pragnie nabyć kupujący. Ważne jest jednak, by kupujący posiadał niezbędne środki pozwalające mu na dokonanie zakupu
 • Co to jest podstawowe stopy procentowe Definicja Pieniężnej stopy procentowe NBP: referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontował; stopy procentowe w bankach komercyjnych zależą od
 • Co to jest polityka ochrony konkurencji Definicja świadomą polityką państwa, promującą konkurencję rynkową i przeciwdziałającą monopolizacji rynku. Ze zjawiskami monopolistycznymi mamy do
 • Co to jest popyt na pieniĄdz Definicja formie monet, banknotów, i tych aktywów finansowych, które można w łatwy sposób wymienić na dobra i usługi), które ludzie i podmioty
 • Co to jest postęp techniczny i organizacyjny Definicja znaczy, że społeczeństwo jest w stanie z okresu na moment wytworzyć większą produkcję, zużywając takie same nakłady czynników produkcji
 • Co to jest podatek od czynności cywilnoprawnych Definicja cywilnoprawne (umowy); zmiany tych umów; orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same efekty prawne, jak podlegające
 • Co to jest państwo dobrobytu Definicja powstała pod wpływem ekonomii dobrobytu, w pełni ukształtowana po drugiej wojnie światowej. Zakłada ingerencję państwa w życie gospodarcze
 • Co to jest podatek progresywny Definicja podatkowa wzrasta w miarę wzrostu dochodu; znaczy to, że wyższe dochody opodatkowane są według wyższej stopy podatkowej
 • Co to jest podatek proporcjonalny Definicja Podatek o stałej przeciętnej stopie podatkowej
 • Co to jest pokusa nadużycia Definicja podejmowaniu ryzyka gospodarczego poprzez przedsiębiorstwa i banki, wynikający zwykle z istnienia jakiejś formy gwarancji pokrycia
 • Co to jest polska izba ubezpieczeń Definicja Powstałe w 1990 r. zrzeszenie zakładów prowadzących działalność ubezpieczeniową
 • Co to jest potencjalny pkb Definicja jest w stanie wytworzyć w długim okresie (zwykle podawana dla okresu 1 roku) przy danych, istniejących czynnikach wytwórczych
 • Co to jest pożyczka Definicja Użyczenie innej osobie pieniędzy albo rzeczy
 • Co to jest pożyczka długoterminowa Definicja Pożyczka, którą należy spłacić po upływie okresu dłuższego niż rok
 • Co to jest pożyczka krótkoterminowa Definicja Pożyczka, która przypada do spłaty w terminie jednego roku albo krótszym
 • Co to jest pożyczka lombardowa Definicja Pożyczka w gotówce udzielana pod zastaw
 • Co to jest prowizja Definicja transakcji; dotyczyć może zarówno handlu obnośnego jak i olbrzymich kredytów bankowych; naliczana jest procentowo od wartości przedmiotu
 • Co to jest przedsiębiorca Definicja Osoba fizyczna, prawna albo inna jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Przedsiębiorca, Prowizja, Pożyczka Lombardowa, Pożyczka Krótkoterminowa, Pożyczka Długoterminowa, Pożyczka, Potencjalny Pkb, Polska Izba Ubezpieczeń, Pokusa co to znaczy.

Słownik Przedsiębiorca, Prowizja, Pożyczka Lombardowa, Pożyczka co to jest.