Definicja Kapitału Przepływy. Co oznacza najwyższej stopy zwrotu (zysku), przy uwzględnieniu.
przepływy kapitału co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kapitału Przepływy

Co oznacza PRZEPŁYWY KAPITAŁU: Kapitał krąży po świecie w poszukiwaniu najwyższej stopy zwrotu (zysku), przy uwzględnieniu stopnia ryzyka. W uwarunkowaniach globalizacji inwestorzy pragną posiadać w swoich portfelach inwestycyjnych aktywa finansowe z różnych państw. Dzieje się tak, ponieważ zakupy zagranicznych obligacji czy akcji pozwalają podzielić bogactwo pomiędzy więcej aktywów i tym samym lepiej rozłożyć ryzyko strat. Prowadzą więc do niższych wahań dochodów. Poprzez granice płynie różnego rodzaju kapitał: • kapitał krótkoterminowy (tak zwany „gorący pieniądz”), kiedy inwestorzy ”polują” na szybkie zyski i kapitał przemieszcza się często między państwami; • kapitał długoterminowy, który jest lokowany na dłuższy moment w konkretnym państwie. Kapitał krótkoterminowy na ogół stanowią inwestycje w aktywa (instrumenty) finansowe – depozyty, akcje, bony skarbowe, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego. Kapitał długoterminowy zwykle przybiera formę bądź kredytów, bądź bezpośrednich inwestycji zagranicznych, za którymi stoją strategiczne decyzje biznesowe. Zgodnie ze stosowaną w praktyce statystycznej regułą, zakup powyżej 10% akcji danej spółki traktuje się jako inwestycję bezpośrednią. Skala przepływu kapitału zależy od stopnia swobody, z jaką może się on poruszać, a więc od tak zwany stopnia liberalizacji rachunku kapitałowego. Państwa OECD i UE wprowadziły pełną swobodę jego przemieszczenia. Kiedy kapitał może swobodnie przekraczać granice państw, a więc waluty są wymienialne, zyski z zakupu podobnych do siebie aktywów finansowych na przykład skarbowych obligacji 10-letnich, nie mogą zbyt długo różnić się znacząco między sobą, gdyż uczestnicy rynku od razu aby to spostrzegli. Wówczas zakupy bardziej dochodowego instrumentu doprowadziłyby do podwyżki jego ceny i stopy zysku wyrównałyby się. Ten mechanizm tytułujemy arbitrażem. Jednak sporo państw, szczególnie z gatunku rozwijających się, stosuje kontrolę przepływu kapitału. Najczęściej dotyczy ona przepływów kapitału krótkoterminowego, gdyż jego wahania mogą wywołać niepożądane wahania kursu walutowego albo rezerw walutowych. Przepływy kapitału są szczególnie duże, kiedy uczestnicy rynki spekulują, że może nastąpić gwałtowna zmiana cen aktywów. Masowy odpływ kapitału jest nieodłączną cechą kryzysów walutowych. Światowe przepływy kapitału w przeważającej mierze odbywają się pomiędzy państwami rozwiniętymi. W latach 80-tych i 90-tych przepływy kapitału gwałtownie rosły, jednak w latach 2001-03 trend ten uległ odwróceniu – najprawdopodobniej jedynie czasowemu
Definicja Polityka Ochrony Konkurencji:
Co to jest Polityka ochrony konkurencji jest świadomą polityką państwa, promującą konkurencję rynkową i przeciwdziałającą monopolizacji rynku. Ze zjawiskami monopolistycznymi mamy do czynienia wówczas, gdy przepływy kapitału co znaczy.
Definicja Prowizja:
Co to jest Płaca pobierane za pomoc w zawarciu transakcji; dotyczyć może zarówno handlu obnośnego jak i olbrzymich kredytów bankowych; naliczana jest procentowo od wartości przedmiotu transakcji przepływy kapitału krzyżówka.
Definicja Protekcjonizm Handlowy:
Co to jest protekcjonizmu handlowego określa się politykę gospodarczą, mającą na celu utrudnienie producentom z innych państw dostępu do rynku krajowego, na przykład przez wprowadzenie ceł, kwot, koncesji przepływy kapitału co to jest.
Definicja Podatek Progresywny:
Co to jest Podatek, którego przeciętna stopa podatkowa wzrasta w miarę wzrostu dochodu; znaczy to, że wyższe dochody opodatkowane są według wyższej stopy podatkowej przepływy kapitału słownik.

Czym jest przepływy kapitału znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: