Definicja Bankowego Sektora Bilans. Co oznacza wszystkich aktywów finansowych i pasywów finansowych.
bilans sektora bankowego co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bankowego Sektora Bilans

Co oznacza BILANS SEKTORA BANKOWEGO: Bilans sektora bankowego to zapis wszystkich aktywów finansowych i pasywów finansowych, a także innych aktywów i pasywów posiadanych w danym momencie poprzez mechanizm bankowy. Mechanizm bankowy tworzą banki komercyjne, banki spółdzielcze i bank centralny. Każdy bank ma obowiązek sporządzania bilansu, a więc zestawienia po jednej stronie swoich aktywów finansowych (na przykład udzielonych kredytów), a po drugiej stronie swoich zobowiązań (na przykład przyjętych depozytów). Odmiennie rzecz biorąc tego, co bank ma i tego, co jest winien. Różnicę między sumą aktywów i zobowiązań (pasywów) stanowi kapitał własny banku – a więc te środki, które zainwestowali w niego właściciele. Bilans skonsolidowany sektora bankowego jest zbiorczym zestawieniem aktywów i pasywów banków komercyjnych i banku centralnego wobec instytucji i osób spoza tego sektora. Tym samym są eliminowane wzajemne zobowiązania między bankami a bankiem centralnym – znoszą się one nawzajem (to tak jakby sporządzić bilans aktywów i zobowiązań rodziny wobec świata: nie uwzględnia się w nich faktu, że córka jest winna tacie 10 zł, które jest aktywem finansowym z punktu widzenia ojca, gdyż nie dotyczy to świata zewnętrznego). Odnosząc się do sektora bankowego, nie uwzględnia się na przykład depozytów złożonych w banku centralnym poprzez banki komercyjne. Wzajemnie znoszą się także depozyty między bankami. Po stronie aktywów sektora bankowego znajdują się: kredyty dla podmiotów spoza niego - ludności i przedsiębiorstw - a także kapitał fizyczny (budynki, wyposażenie), skarbowe papiery wartościowe i akcje. Po stronie pasywów znajdują się w pierwszej kolejności depozyty ludności i przedsiębiorstw i ta część gotówki, która znajduje się w ich rękach. Ta część gotówki, którą mają banki, jest ich aktywem, lecz jednocześnie zobowiązaniem banku centralnego, który ją emituje, więc znosi się w bilansie sektora bankowego. Różnicę między jego aktywami i pasywami stanowi suma kapitału własnego banków komercyjnych i banku centralnego. Zapisuje się ją po stronie pasywów, gdyż to jest zobowiązanie mechanizmu wobec właścicieli banków. Bilans sektora bankowego jest podstawą do określenia, ile pieniędzy znajduje się w gospodarce, a więc podstawową informacją potrzebną do prowadzenia polityki pieniężnej. Bilans sektora bankowego zawiera zarówno stronę aktywów, jak pasywów. Suma aktywów jest równa sumie pasywów. Posiadane poprzez obszar bankowy aktywa zagraniczne to głównie rezerwy dewizowe banku centralnego
Definicja Bezrobocie Naturalne:
Co to jest Suma bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego bilans sektora bankowego.
Definicja Bezrobocie Koniunkturalne:
Co to jest Bezrobocie pojawiające się w chwili załamania gospodarczego, a więc wtedy, kiedy całkowity popyt w gospodarce minimalizuje się; nazywane także bezrobociem cyklicznym albo keynesowskim bilans sektora bankowego.
Definicja Bank:
Co to jest Organizacja finansowa udzielająca kredytów z pieniędzy zdobytych z wkładów pieniężnych ludności i przedsiębiorstw bilans sektora bankowego.
Definicja Bank Komercyjny:
Co to jest Bank zajmujący się głównie udzielaniem kredytów obrotowych, gromadzeniem wkładów pieniężnych i prowadzeniem i obsługą rachunków przedsiębiorstw i gospodarstw domowych bilans sektora bankowego.

Czym jest bilans sektora bankowego znaczenie w Słownik B .

  • Dodano:
  • Autor: