Definicja Rynku Otwartego Operacje. Co oznacza najważniejszych sposobów prowadzenia polityki.
operacje otwartego rynku co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rynku Otwartego Operacje

Co oznacza OPERACJE OTWARTEGO RYNKU: Operacje otwartego rynku są jednym z najważniejszych sposobów prowadzenia polityki pieniężnej (innymi metodami są: zmiana stóp procentowych banku centralnego albo rezerw obowiązkowych). Polegają one na zakupie lub sprzedaży poprzez bank centralny skarbowych papierów wartościowych na rynku międzybankowym. Operacje otwartego rynku są metodą kontrolowania poprzez bank centralny ilości pieniądza w gospodarce. To jest instrument, za pośrednictwem którego bank centralny kontroluje też stopy procentowe. Kiedy bank centralny skupuje bony skarbowe lub obligacje, płacąc za nie emituje pieniądz. W wyniku zwiększają się depozyty banków komercyjnych w banku centralnym (ich rezerwy), a więc zwiększa się ilość pieniądza w gospodarce, a rynkowe stopy procentowe spadają. Odwrotnie dzieje się w razie sprzedaży bonów skarbowych poprzez bank centralny – wtedy ilość pieniądza w gospodarce kurczy się, a rynkowe stopy procentowe podnoszą się. Operacje otwartego rynku można podzielić na czynne i bierne. Te pierwsze służą trwałej zmianie polityki pieniężnej, z kolei drugie mają na celu zniwelowanie skutków wpływu innych czynników na ilość pieniądza w gospodarce (na przykład jednorazowego wzrostu albo spadku ilości depozytów spowodowanego zmianą regulaminów podatkowych). Popularną formą operacji otwartego rynku są tak zwany operacje zakupu (sprzedaży) papierów skarbowych poprzez bank centralny z umową, że je odsprzeda (odkupi) po upływie krótkiego czasu na przykład 7 dni, 28 dni. Z angielska nazywa się je repo (reverse repo). Przewagą operacji otwartego rynku nad innymi formami prowadzenia polityki pieniężnej jest dokładna kontrola banku centralnego nad ilością pieniądza. Operacje te są zatem elastyczne i dokładne. Można je prowadzić na małą lub dużą skalę, i łatwo dokonać korekty w razie błędu. Można je podjąć błyskawicznie - wystarczy dyrektywa dla maklerów banku, by dokonali odpowiedniej transakcji
Definicja OszczędnoŚci:
Co to jest oszczędności rozumie się w ekonomii cały dochód, który nie zostaje w danym okresie poświęcony na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Oszczędności są niezbędne po to, aby możliwy abył operacje otwartego rynku.
Definicja Odsetki Płatne Z Dołu:
Co to jest Odsetki wypłacane albo dopisywane do kapitału na koniec okresu odsetkowego operacje otwartego rynku.
Definicja Okres Sprawozdawczy:
Co to jest Rok, miesiąc, dekada, tydzień, za które są sporządzane sprawozdania wewnętrzne i zewnętrzne operacje otwartego rynku.
Definicja Odsetki Karne:
Co to jest Kara finansowa, w formie konieczności zapłacenia podwyższonego oprocentowania, gdy klient nie spłaca terminowo albo w całości określonych rat operacje otwartego rynku.

Czym jest operacje otwartego rynku znaczenie w Słownik O .

  • Dodano:
  • Autor: