Definicja Pracy Podaż. Co oznacza skłonne zaoferować na rynku pracy gospodarstwa domowe (pracownicy.
podaż pracy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pracy Podaż

Co oznacza PODAŻ PRACY: Podaż pracy to ilość pracy, jaką są skłonne zaoferować na rynku pracy gospodarstwa domowe (pracownicy). Podaż pracy zależy od struktury demograficznej społeczeństwa, od funkcjonowania rynku pracy i od wysokości płac. Gospodarstwa domowe pracują, by zaspokoić własne potrzeby konsumpcyjne. Cenią sobie także czas wolny. Podaż pracy gospodarstwa domowego jest wypadkową tych przeciwstawnych potrzeb. Odpowiednio z teorią ekonomii, ludzie dokonują wyboru co do podziału czasu, którym dysponują pomiędzy pracę i odpoczynek. Kosztem alternatywnym godziny wolnego czas jest utracona płaca godzinowa. Dążenie pracowników do osiągnięcia największego zadowolenia z wybranych proporcji określa się mianem maksymalizacji użyteczności. Przyrost płacy prowadzi do dwóch efektów. Z jednej strony, wyższe płace zwiększają atrakcyjność świadczenia pracy, ponieważ wolny czas staje się droższy (skutek substytucyjny) i pracownik jest gotów pracować dłużej kosztem mniejszej ilości czasu wolnego. Z drugiej strony, wyższe płace powodują, że pracownik może pracować mniej i ciągle osiągać ten sam poziom konsumpcji, gdyż zwiększył się jego dochód (skutek dochodowy). Kiedy skutek substytucyjny jest silniejszy od efektu dochodowego, pracownik pracuje więcej, a zatem im wyższa jest płaca, tym większa jest podaż pracy. Przenosząc tę sytuację do układu współrzędnych, na osi rzędnych (pionowej) odkładamy wysokość płacy, a na osi odciętych (poziomej) ilość pracy, która jej odpowiada. W ten sposób powstaje krzywa podaży pracy, która ma dodatnie nachylenie. Podaż pracy dla całej gospodarki jest sumą podaży pracy wszystkich gospodarstw domowych. Jest ona nachylona dodatnio, lecz nie jest tak stroma jak indywidualna krzywa podaży, gdyż wyższa płaca zachęca nowe osoby do jej poszukiwania. W rzeczywistości, zmiany podaży pracy gospodarstw domowych w reakcji na przyrost płac są różne w zależności od poziomu dochodów, sytuacji rodzinnej, wieku, płci i tak dalej Siła tej reakcji zależy także od horyzontu czasowego analizy. Im jest on krótszy, tym reakcja mniejsza, gdyż gospodarstwa domowe potrzebują pewnego czasu na dostosowanie się do nowej sytuacji. Wielkość nakładu pracy świadczonego poprzez gospodarstwa domowe w gospodarce zależy głównie od struktury instytucjonalnej rynku pracy. Jeżeli regulacje prawne zachęcają osoby w wieku produkcyjnym do świadczenia pracy, wówczas wielkość podaży pracy jest wysoka. Jeżeli z kolei na dochody z pracy nakładane są wysokie obciążenia (klin podatkowy), a osoby w wieku produkcyjnym mogą otrzymywać bez większych trudności zasiłki, wówczas podaż pracy minimalizuje się. Może to prowadzić do utrzymywania się albo pogłębiania bezrobocia. Na wykresie porównano udziały ludności w wieku produkcyjnym, podaży pracy i liczby pracujących w całości ludności 4 państw o dość zbliżonej łącznej populacji (od 31 do 48 mln). Dane te są wyraźnie zróżnicowane – różna jest zarówno struktura demograficzna, jak odsetek osób w wieku produkcyjnym, które są czynne na rynku pracy (w Polsce odsetek nieaktywnych osób w wieku produkcyjnym – różnica między czarnym a niebieskim słupkiem – jest największy). Różne jest także procentowe bezrobocie (różnica między niebieskim i żółtym słupkiem)
Definicja Polityka Antycykliczna:
Co to jest antycykliczna to polityka przeciwdziałania nadmiernym wahaniom tempa wzrostu PKB wywołanym poprzez cykle koniunkturalne. Polityka ta koncentruje się na wzmacnianiu popytu krajowego (spożycia podaż pracy.
Definicja Przychód:
Co to jest Utarg, stawka pieniędzy wpływająca do przedsiębiorstwa w określonym czasie z tytułu sprzedaży wytworzonych produktów (dóbr albo usług podaż pracy.
Definicja Polityka Gospodarcza:
Co to jest gospodarcza to jest zbiór działań państwa wpływających na sytuację gospodarczą i postęp państwie. Polityka gospodarcza może mieć dwa najważniejsze cele, w zależności od horyzontu czasowego, którego podaż pracy.
Definicja Podatek Akcyzowy:
Co to jest Podatek nakładany na wybrane artykuły (na przykład paliwa, alkohole, biżuterię, kosmetyki); jest ważnym źródłem dochodów państwa podaż pracy.

Czym jest podaż pracy znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: