Definicja Kapitałowy Rynek. Co oznacza finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje średnio- i.
rynek kapitałowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kapitałowy Rynek

Co oznacza RYNEK KAPITAŁOWY: Rynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje średnio- i długoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym papiery dłużne i akcje przedsiębiorstw. Główną rolą rynku kapitałowego jest zgromadzenie części dostępnych w państwie oszczędności, żeby można je abyło użyć na finansowanie inwestycji. Na rynku kapitałowym (w odróżnieniu od rynku pieniężnego) dokonuje się zamiany instrumentów o czasie trwania (zapadalności) dłuższym niż rok. Przykładami takich aktywów są długoterminowe obligacje rządowe czy komunalne (miast, gmin), obligacje przedsiębiorstw czy kredyty hipoteczne (pod zastaw nabytej bądź posiadanej nieruchomości). Rynki akcji są także rynkami kapitałowymi, gdyż akcje są instrumentami bezterminowymi. Dla instytucji emitujących papiery wartościowe (emitentów) rynek kapitałowy umożliwia zdobycie środków na długoterminowe inwestycje. W zamian za to emitenci oferują lub udział w zyskach przedsiębiorstwa (w razie akcji), lub korzystnie oprocentowane papiery dłużne (obligacje). To jest dla nich jednak zwykle tańszy sposób zdobycia kapitału od kredytów zaciąganych w bankach. Emitentami na rynku kapitałowym są zarówno przedsiębiorstwa, jak rząd i władze lokalne. Rząd emituje obligacje na rynek krajowy lub zagraniczny, by sfinansować deficyt budżetu państwa. Tak finansowana część deficytu powiększa dług publiczny. Władze lokalne zdobywają w ten sposób środki na długoterminowe projekty inwestycyjne takie jak szpitale, szkoły, drogi albo transport publiczny. Przedsiębiorstwa i banki mogą emitować akcje albo obligacje, by sfinansować długoletnie projekty inwestycyjne, na które nie wystarczają ich odłożone zyski. Dla nabywców papierów wartościowych rynek kapitałowy daje możliwość atrakcyjnej lokaty części posiadanych oszczędności. Osoby fizyczne często odkładają pieniądze w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych (tego typu funduszami są Otwarte Fundusze Emerytalne), które nabywają instrumenty z rynku kapitałowego takie, jak obligacje i akcje. W rozwiniętych gospodarkach gospodarstwa domowe są największą grupą wśród nabywców takich instrumentów. Handel instrumentami finansowymi odbywa się na tak zwany rynku pierwotnym albo wtórnym. Na rynku pierwotnym wprowadza się nowe emisje akcji lub obligacji. Na rynku wtórnym handluje się już istniejącymi aktywami. Na rozwiniętym rynku kapitałowym rynki wtórne są dobrze zorganizowane: większość inwestorów nie planuje trzymać obligacji do końca jej trwania. Kiedyś też zechcą pozbyć się akcji. Większość transakcji na rynku kapitałowym dokonuje się na giełdach papierów wartościowych
Definicja Reverse Repo:
Co to jest na sprzedaży poprzez bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym, nie mniej jednak bank centralny ma zagwarantowane prawo ich wykupu w określonym terminie i określonym czasie. Patrz też rynek kapitałowy.
Definicja Ricardo David:
Co to jest Klasyczny angielski ekonomista, artysta teorii przewag komparatywnych. Ricardo rozwinął także teorię wartości bazującą na pracy, niezbędnej do wytworzenia dobra – stanowiącą do dziś jedną z podstaw rynek kapitałowy.
Definicja Regon:
Co to jest Główny Urząd Statystyczny numer identyfikacyjny podmiotów gospodarczych składający się z 9 cyfr, które nie mogą mieć ukrytego albo jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podmiotu rynek kapitałowy.
Definicja Rachunek Bieżący:
Co to jest płatniczego, która znaczy sumę wartości zamiany dóbr i usług państwie i dochody jednostronnych transferów za granicę; Składniki rachunku obrotów bieżących to bilans handlowy, bilans handlowy usług rynek kapitałowy.

Czym jest rynek kapitałowy znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: