Definicja teoria optymalnych obszarów walutowych. Co oznacza krajową poprzez walutę wspólną – na.
teoria optymalnych obszarów co to jest

Czy przydatne?

Definicja teoria optymalnych obszarów walutowych

Co oznacza TEORIA OPTYMALNYCH OBSZARÓW WALUTOWYCH: O tym, kiedy warto zastąpić walutę krajową poprzez walutę wspólną – na przykład euro – przesądza teoria optymalnych obszarów walutowych, rozwinięta poprzez Roberta Mundella, laureata ekonomicznej Nagrody Nobla w 1999 r. Teoria ta precyzuje warunki, gdzie ekipie państw warto zrezygnować ze swoich walut narodowych (a zatem również z własnej polityki pieniężnej i kursowej) i przyjąć walutę wspólną. Wspólna waluta niesie oczywiście za sobą korzyści natury mikroekonomicznej – między innymi eliminację ryzyka dla przedsiębiorców związanego z niespodziewanymi zmianami kursów walutowych, silniejszą konkurencję na rynku, czy eliminacje wydatków związanych z wymianą walut. Głównym problemem związanym z wprowadzeniem wspólnej waluty jest ryzyko wystąpienia tak zwany asymetrycznego szoku, a więc takiego pogorszenia sytuacji gospodarczej (na przykład w konsekwencji wahań koniunkturalnych, czy perturbacji na rynkach światowych), która dotknie ten właśnie państwo, a nie dotknie pozostałych państw tworzących region wspólnej waluty. Państwo mający własną walutę zastosowałaby wówczas narzędzia polityki makroekonomicznej dla przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom – na przykład w razie spadku eksportu mógłaby zdewaluować walutę, by zachęcić krajowych producentów do poszukiwania nowych, zagranicznych rynków zbytu, lub obniżyć stopy procentowe, by zrekompensować spadek eksportu większym popytem na rynku krajowym. Państwo, który przystąpił do strefy euro nie może liczyć na taką zmianę polityki gospodarczej. Odpowiednio z analizą Mundella, uniknięcie w uwarunkowaniach asymetrycznego szoku trwałego wzrostu bezrobocia, jest możliwe w razie spełnienia następujących warunków: • wysokiego stopnia elastyczności płac, pozwalającego obniżyć jednostkowe wydatki pracy w państwie dotkniętym asymetrycznym szokiem, a w ślad za tym zwiększyć jego eksport, produkcję i zatrudnienie. Wymaga to oczywiście bardzo sprawnego funkcjonowania rynku pracy w tym państwie, i sprawnie działających, zdolnych do szybkich reakcji przedsiębiorstw; • wysokiego stopnia mobilności siły roboczej, co znaczy możliwość odpływu siły roboczej z państwie dotkniętego asymetrycznym szokiem do państw, których przypadek gospodarcza jest lepsza; • wysokiego stopnia mobilności kapitału, co zapewnia przyspieszony napływ kapitału do państwie dotkniętego asymetrycznym szokiem i przyspieszenie wzrostu (kapitał napływa do tego państwie ze względu na przyrost bezrobocia i spadek wydatków pracy); • wysokiego poziomu rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego (tzn. eksportu i importu o charakterze kooperacyjnym), co znaczy znaczące upodobnienie struktur produkcji i minimalizuje ryzyko wystąpienia asymetrycznych szoków
Definicja Traktat Z Nicei:
Co to jest Treaty of Nice). Podpisany w dniu 11 grudnia 2002r. stanowił uzgodnienie niezbędnych - z punktu widzenia przyszłego rozszerzenia UE reform instytucjonalnych, które nie zostały rozstrzygnięte w teoria optymalnych obszarów walutowych co znaczy.
Definicja Traktaty Rzymskie:
Co to jest podpisane w dniu 25 marca 1957 roku, ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euroatom). Traktaty abyły skutkiem wielomiesięcznych negocjacji z teoria optymalnych obszarów walutowych krzyżówka.
Definicja Teoria Endogenicznego Wzrostu:
Co to jest endogenicznego wzrostu to teoria ekonomiczna tłumacząca mechanizmy i systemy rozwoju gospodarczego. Poprzez długie lata w teorii ekonomii dominowała teoria egzogenicznego wzrostu. Badanie rozwoju teoria optymalnych obszarów walutowych co to jest.
Definicja Towarzystwo Ubezpieczeniowe:
Co to jest Towarzystwa ubezpieczeniowe są to instytucje sektora finansowego, które ubezpieczają klientów albo ich własność od ryzyka zdarzeń losowych takich jak śmierć, inwalidztwo, wydatki leczenia, nieszczęśl teoria optymalnych obszarów walutowych słownik.

Czym jest teoria optymalnych obszarów znaczenie w Słownik T .

  • Dodano:
  • Autor: