Definicja Podatkowy Klin. Co oznacza powodujące przyrost wydatków pracy wskutek doliczenia do płacy.
klin podatkowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Podatkowy Klin

Co oznacza KLIN PODATKOWY: Klin podatkowy to wydatki pozapłacowe powodujące przyrost wydatków pracy wskutek doliczenia do płacy otrzymywanej poprzez pracownika podatków i innych wydatków pozapłacowych. Współczesne społeczeństwa powierzyły rządom pewne funkcje, których wykonanie wymaga od rządów ponoszenia odpowiednich nakładów. Te środki pochodzą z podatków, w tym z opodatkowania pracy i z licznych obowiązkowych składek ubezpieczeniowych. Wysokość tych obciążeń ma ważny wpływ na wielkość podaży pracy i popytu na pracę. Obciążenia te można podzielić na trzy ekipy: • podatki dochodowe, • składki na ubezpieczenia społeczne płacone poprzez pracowników, • składki na te ubezpieczenia płacone poprzez pracodawców (ich pozapłacowe wydatki zatrudnienia pracownika). Choć w potocznym języku dwóch ostatnich grup nie nazywa się podatkami, to odgrywają one rolę zbliżoną do podatków. Od płacy brutto pracownika (przed opodatkowaniem) odejmuje się na początku składki na ubezpieczenia społeczne, a pozostałe płaca jest opodatkowane podatkiem dochodowym. To czym dysponuje pracownik po podanych operacjach nazywa się płacą netto. Natomiast płaca brutto nie jest całkowitym kosztem zatrudnienia danej osoby dla przedsiębiorcy; należy ją powiększyć o narzuty na ubezpieczenia społeczne pracowników. Wszystkie te obciążenia, przez zwiększanie wydatków zatrudniania pracowników, mają niekorzystny wpływ na liczbę pracujących w gospodarce. Klin podatkowy określa się najczęściej jako procentowy udział wszystkich obciążeń pozapłacowych do całkowitych wydatków pracy ponoszonych poprzez pracodawcę. Przy niezmienionej wysokości płacy netto, przyrost klina podatkowego prowadzi do podwyższenia wydatków pracy i ograniczenia wielkości zatrudnienia. Jeżeli z kolei wzrostowi klina podatkowego towarzyszy spadek płacy netto, co może zapewnić niezmieniony poziom całkowitych wydatków pracy, wówczas także minimalizuje się zatrudnienie, ponieważ spada wielkość podaży pracy Według danych OECD w 2005 r. klin podatkowy w Polsce dla pracownika otrzymującego przeciętne płaca w państwie wynosił 43,6% i należał do jednych z najwyższych wśród państw rozwiniętych. Wysokie opodatkowanie dochodów z pracy prowadzi do wielu negatywnych zjawisk – niskiej podaży pracy, niskiego oficjalnego popytu na pracę, dużego zatrudnienia w szarej strefie. Klin podatkowy mierzony tu jest jako proc. płacy brutto, którą przeciętny pracownik musi oddać na podatki i składki ubezpieczeniowe (część z tych składek płaci bezpośrednio pracownik, a część odprowadza zatrudniający). Dane dotyczą pracownika nie posiadającego rodziny
Definicja Kurs Walutowy:
Co to jest cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, to jest wiadomość, ile jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, by zakupić jednostkę waluty obcej. Zwykle interesuje nas to, jak kszta klin podatkowy co to jest.
Definicja Krańcowa Produktywność Czynnika:
Co to jest Przyrost produkcji wywołany zwiększeniem o jednostkę nakładów danego czynnika produkcji klin podatkowy definicja.
Definicja Księgi Rachunkowe:
Co to jest księgowych działalności jednostek, zarejestrowane w: dzienniku, księdze głównej, księgach pomocniczych, zestawieniach obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, wykazie sk klin podatkowy co znaczy.
Definicja Karta Kredytowa:
Co to jest płatniczej, która umożliwia dokonywanie płatności na kredyt bez konieczności posiadania środków na jej pokrycie. Wysokość kredytu jest ograniczona do limitu kosztów określonego z góry poprzez klin podatkowy słownik.

Czym jest klin podatkowy znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: