Karta Przedpłacona, Kapitał Początkowy, Kapitał Obrotowy, Kurs Walutowy I Inflacja, Krzywa Laffera.
karta przedpłacona kapitał co to jest

Co to jest w słowniku na K

 • Co to jest kontrakt terminowy Definicja których jedna zobowiązuje się do sprzedaży w określonym terminie i po określonej cenie ustalonej ilości ściśle określonego towaru, a druga
 • Co to jest koszt Definicja Wartość wszystkich środków produkcji, które zostały zużyte dla wyprodukowania danego dobra albo usługi
 • Co to jest koszt alternatywny Definicja Zobacz: wydatek utraconych możliwości
 • Co to jest koszt menu Definicja z konieczności stałego zmieniania poprzez przedsiębiorstwa cen towarów. Nazwa pochodzi od menu restauracyjnego, które w uwarunkowaniach
 • Co to jest koszt zdartych zelówek Definicja z dodatkowego wysiłku podmiotów poszukujących szansy nabycia towarów po niższej cenie. Nazwa pochodzi od zdartych zelówek ludzi, chodzących
 • Co to jest koszty inflacji Definicja społeczeństwo na skutek inflacji, prowadzące zwykle do spadku skłonności do oszczędzania i inwestowania. Tradycyjnie wśród wydatków
 • Co to jest kotwica kursowa Definicja przyjmuje się, że kurs waluty może wahać się wokół pewnej stałej wartości (parytetu), nie mniej jednak granice tych wahań są ściśle
 • Co to jest kredyt lombardowy Definicja zastaw ruchomości. Bank przejmuje nieruchomość, a jeśli kredytobiorca nie spłaci długu, uzyskuje prawo do jej sprzedaży. W razie banku
 • Co to jest księga przychodów i rozchodów Definicja do celów podatkowych w spółce ( księga może istnieć fizycznie - często to jest zapis w pamięci komputera). Jest formą pośrednią między
 • Co to jest księgi rachunkowe Definicja jednostek, zarejestrowane w: dzienniku, księdze głównej, księgach pomocniczych, zestawieniach obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg
 • Co to jest korzyści względne Definicja Zobacz: korzyści komparatywne
 • Co to jest kwota wolna od podatku Definicja Max. dochód, w razie którego nie pobiera się podatku (innymi słowy, opodatkowany stawką podatkową równą zeru
 • Co to jest koncesja Definicja fizyczną albo prawną do wykonywania nie wszystkich typów działalności gospodarczej określonych w Ustawie o swobodzie działalności
 • Co to jest koszty stałe Definicja Wydatki, które pozostają na tym samym poziomie bez względu na wielkość produkcji
 • Co to jest koszty uzyskania przychodów Definicja Wydatki poniesione poprzez podatnika w celu uzyskania przychodu, które mogą abyć odliczone od podstawy opodatkowania
 • Co to jest kredyt hipoteczny Definicja do sfinansowania zakupu mieszkania albo budowy domu, zabezpieczony hipoteką, a więc zastawem na nieruchomości. To oznacza, że w razie
 • Co to jest kredyt obrotowy Definicja finansowanie bieżącej działalności, na przykład na zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia albo kontynuowania produkcji
 • Co to jest kredyt rewolwingowy Definicja umownym wykorzystuje środki do wysokości ustalonego limitu (plafonu) z jednoczesną możliwością wcześniejszej spłaty i ponownego
 • Co to jest krzywa popytu Definicja krzywa o nachyleniu ujemnym (w dół, która obrazuje zależność pomiędzy ceną a wielkością zapotrzebowania na wytwór, przy innych
 • Co to jest konwergencja realna Definicja ekonomii zdolność gospodarki słabiej rozwiniętej do szybszego wzrostu gospodarczego, w wyniku którego początkowa różnica w poziomie PKB na
 • Co to jest koordynacja polityki gospodarczej Definicja pomiędzy podmiotami mającymi - bezpośredni albo pośredni - wpływ na kształt polityki gospodarczej realizowanej na szczeblu krajowym poprzez
 • Co to jest koszt krańcowy Definicja Wydatek związany z wyprodukowaniem dodatkowej jednostki produkcji, który wymienia się zwykle wraz ze zmianą poziomu produkcji
 • Co to jest krzywa philipsa Definicja ekonomisty Albana W. Phillipsa, który analizując dynamikę płac i bezrobocia w Ogromnej Brytanii od drugiej połowy XIX w. do połowy XX w
 • Co to jest kapitalizacja Definicja powstała poprzez pomnożenie ceny akcji poprzez ich liczbę; kapitalizacja giełdy - łączna wartość wszystkich akcji na giełdzie
 • Co to jest karta kredytowa Definicja umożliwia dokonywanie płatności na kredyt bez konieczności posiadania środków na jej pokrycie. Wysokość kredytu jest ograniczona do limitu
 • Co to jest karta płatnicza Definicja płatności bez użycia banknotów i monet. To jest plastikowa płytka zawierająca pasek magnetyczny, pozwalający na identyfikację karty, numer
 • Co to jest know-how Definicja Dobra niematerialne w formie wiedzy technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego: know-how - wiedzieć jak
 • Co to jest korzyści komparatywne Definicja Korzyści z handlu zagranicznego danym wyrobem, wynikające z faktu, że wydatek alternatywny jego produkcji jest niższy niż w innym państwie
 • Co to jest kraje rozwijające się Definicja mierzony PKB na głowę) jest w miarę niski, a instytucje rynkowe nie działają albo nie są w dostatecznym stopniu rozwinięte
 • Co to jest kurs rozliczeniowy Definicja Kurs aktywu bazowego, po którym dokonuje się wyliczenia transakcji na rynku instrumentów pochodnych
 • Co to jest kryteria konwergencji (maastricht) Definicja które muszą spełnić państwa członkowskie UE po to, aby wprowadzić u siebie wspólną walutę euro. Ponieważ sformułowano je w Traktacie z
 • Co to jest kurs walutowy Definicja wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, to jest wiadomość, ile jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, by zakupić jednostkę waluty
 • Co to jest korzyści absolutne Definicja Korzyści z handlu zagranicznego wynikające z faktu, że wydatki produkcji w jednym państwie są niższe niż w innym
 • Co to jest kredyt kupiecki Definicja Kredyt udzielany poprzez przedsiębiorstwo - dostawcę, przedsiębiorstwu - odbiorcy w formie odroczenia zapłaty za dostarczone wyroby
 • Co to jest konkurencja i monopol Definicja wielu producentów współzawodniczy, by dostarczyć kupującemu ten sam wyrób (usługę), którego kupujący potrzebuje. W uwarunkowaniach pełnej
 • Co to jest konkurencyjnoŚć gospodarki Definicja gospodarki do rywalizacji na światowych rynkach, a w szczególności do sprzedaży własnych towarów i usług na tych rynkach. Czasem definiuje
 • Co to jest korupcja a wzrost gospodarczy Definicja między innymi prowadzonymi poprzez Bank Światowy, korupcja negatywnie wpływa na przyrost gospodarczy państw. Dzieje się tak z wielu powodów
 • Co to jest kapitał ludzki Definicja którą społeczeństwo może wykorzystać w roli czynnika produkcji w procesie produkcji. Robota stanowi w okolicy kapitału drugi z
 • Co to jest kapitał produkcyjny Definicja maszyny i urządzenia, budynki i budowle i prawa licencyjne i intelektualne, które mogą abyć użyte w procesie produkcji w roli czynnika
 • Co to jest koszt utraconych możliwości Definicja Dobra albo usługi, z których trzeba zrezygnować, aby uzyskać inne dobra albo usługi
 • Co to jest krzywa podaży Definicja podaży, krzywa o nachyleniu dodatnim (w górę), która obrazuje zależność pomiędzy ceną a ilością oferowanego produktu, przy innych
 • Co to jest kryzys walutowy Definicja walutowego, połączony z zachwianiem ogólnego zaufania do pieniądza i polityki gospodarczej państwie. W pierwszej kolejności, skutkiem
 • Co to jest kanały transmisji Definicja pieniężna oddziałuje na sytuację gospodarczą. Najważniejsze kanały transmisji to: kanał stóp procentowych i inwestycji (wyższe stopy
 • Co to jest komisja papierów wartościowych i giełd Definicja zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w dziedzinie publicznego obrotu papierami
 • Co to jest konkurencja podatkowa Definicja osób fizycznych) do przenoszenia swojej działalności do danego państwie, polegające na oferowaniu niższych podatków, niż w innych państwach
 • Co to jest księgi podatkowe Definicja przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, obowiązani są podatnicy, płatnicy albo
 • Co to jest kontyngent Definicja danego rodzaju, jaką wolno rocznie wywieźć albo wwieźć z albo do jakiegoś państwie. Może też określać ilość towarów, które w danym roku
 • Co to jest korzyści skali Definicja wytwarzania produktów wraz ze wzrostem skali produkcji wynikający ze zmniejszającego narzutu wydatków stałych na jednostkę produkcji
 • Co to jest kalecki michał Definicja zjawisk wzrostu gospodarczego i koniunktury. Równolegle z Johnem Maynardem Keynesem stworzył teorię cyklu koniunkturalnego w gospodarce
 • Co to jest kapitał zapasowy Definicja Ogół funduszy przedsiębiorstwa gromadzonych na wypadek niespodziewanych potrzeb, kosztów, strat
 • Co to jest karencja Definicja Określony w umowie moment dzielący datę kończącą zastosowanie kredytu, a datę rozpoczęcia spłaty rat
 • Co to jest klub londyński Definicja będących wierzycielami rządów państw rozwijających się i słabo rozwiniętych. W Klubie Londyńskim zrzeszeni są też prywatni wierzyciele
 • Co to jest klub paryski Definicja wysokorozwiniętych państw, które pożyczyły albo gwarantowały pożyczkę dużych sum państwom rozwijającym się i słabo rozwiniętym. W Klubie
 • Co to jest kraje uprzemysłowione Definicja rozwiniętych (o rozwiniętej gospodarce rynkowej). Państwa uprzemysłowione charakteryzują się wysokim poziomem PKB na głowę i sprawnym
 • Co to jest krańcowa produktywność czynnika Definicja Przyrost produkcji wywołany zwiększeniem o jednostkę nakładów danego czynnika produkcji
 • Co to jest krańcowa stawka opodatkowania Definicja jednostki dochodu. W razie podatku progresywnego rośnie ona wraz ze wzrostem dochodu, w razie podatku liniowego jest ona jednakowa
 • Co to jest kredyt kasowy Definicja saldo debetowe) - bank może zezwolić klientowi na pobranie z konta większej sumy, niż klient na nim zdeponował, w ramach ustalonego limitu
 • Co to jest kredyt odnawialny Definicja Bazuje na tym, że następne spłaty powodują pomniejszenie zadłużenia bieżącego spółki i umożliwiają ponowne zadłużanie się do ustalonego
 • Co to jest kredyt płatniczy Definicja Rodzaj kredytu krótkoterminowego, którego cel określony został w umowie kredytowej. Nie należy mylić go z tak zwany kredytem odnawialnym
 • Co to jest kursy krzyżowe walut Definicja Kursy wzajemne walut zagranicznych (na przykład dla złotego kursem krzyżowym jest kurs euro do dolara
 • Co to jest klin podatkowy Definicja powodujące przyrost wydatków pracy wskutek doliczenia do płacy otrzymywanej poprzez pracownika podatków i innych wydatków pozapłacowych
 • Co to jest konwergencja nominalna Definicja zmiennych charakteryzujących politykę pieniężną w gospodarce – a więc stopy inflacji, stóp procentowych i kursów walutowych – w państwach
 • Co to jest koszty pracy Definicja ponoszone poprzez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników. Obejmują nie tylko płaca brutto pracownika (przed opodatkowaniem), lecz
 • Co to jest kredyty Definicja poprzez bank, który pożyczył pieniądze innym podmiotom. Kredyt jest przeciwieństwem depozytu. Kredytów udzielają głównie banki komercyjne
 • Co to jest krzywa laffera Definicja koncepcji, sugerujących że obniżka podatków może w ogóle prowadzić do strat dla budżetu państwa, a podwyżka podatków może prowadzić do
 • Co to jest kurs walutowy i inflacja Definicja prowadzeniem polityki pieniężnej w gospodarce otwartej (a więc takiej, gdzie zarówno wyroby, jak i kapitał mogą swobodnie przepływać między
 • Co to jest kapitał obrotowy Definicja przedsiębiorstwie na potrzeby bieżącej działalności. Oblicza się go jako różnicę między sumą aktywów bieżących a sumą zobowiązań bieżących
 • Co to jest kapitał początkowy Definicja urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, którzy przed dniem wejścia w życie reformy emerytalnej (1 stycznia 1999 roku) opłacali składki na
 • Co to jest karta przedpłacona Definicja portmonetka Odmiennie niż karta debetowa albo kredytowa, które zapewniają dostęp do pieniędzy zebranych na koncie, na karcie magnetycznej

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Karta Przedpłacona, Kapitał Początkowy, Kapitał Obrotowy, Kurs Walutowy I Inflacja, Krzywa Laffera, Kredyty, Koszty Pracy, Konwergencja Nominalna, Klin co to znaczy.

Słownik Karta Przedpłacona, Kapitał Początkowy, Kapitał Obrotowy co to jest.