Karta Przedpłacona, Kapitał Początkowy, Kapitał Obrotowy, Kurs Walutowy I Inflacja, Krzywa Laffera.
karta przedpłacona kapitał co to jest

Co to jest w słowniku na K

 • Co to jest Terminowy Kontrakt Definicja dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do sprzedaży w określonym terminie i po określonej cenie ustalonej ilości ściśle co to jest.
 • Co to jest Koszt Definicja Wartość wszystkich środków produkcji, które zostały zużyte dla wyprodukowania danego dobra albo usługi definicja.
 • Co to jest Alternatywny Koszt Definicja Zobacz: wydatek utraconych możliwości co znaczy.
 • Co to jest Menu Koszt Definicja inflacji, wynikający z konieczności stałego zmieniania poprzez przedsiębiorstwa cen towarów. Nazwa pochodzi od menu restauracyjnego, które słownik.
 • Co to jest Zelówek Zdartych Koszt Definicja inflacji, wynikający z dodatkowego wysiłku podmiotów poszukujących szansy nabycia towarów po niższej cenie. Nazwa pochodzi od zdartych znaczenie.
 • Co to jest Inflacji Koszty Definicja ponoszone poprzez społeczeństwo na skutek inflacji, prowadzące zwykle do spadku skłonności do oszczędzania i inwestowania. Tradycyjnie czym jest.
 • Co to jest Kursowa Kotwica Definicja polityki kursowej, kiedy przyjmuje się, że kurs waluty może wahać się wokół pewnej stałej wartości (parytetu), nie mniej jednak granice co to jest.
 • Co to jest Lombardowy Kredyt Definicja kredyt udzielany pod zastaw ruchomości. Bank przejmuje nieruchomość, a jeśli kredytobiorca nie spłaci długu, uzyskuje prawo do jej definicja.
 • Co to jest księga przychodów i rozchodów Definicja ksiąg rachunkowych do celów podatkowych w spółce ( księga może istnieć fizycznie - często to jest zapis w pamięci komputera). Jest formą co znaczy.
 • Co to jest Rachunkowe Księgi Definicja księgowych działalności jednostek, zarejestrowane w: dzienniku, księdze głównej, księgach pomocniczych, zestawieniach obrotów i sald kont słownik.
 • Co to jest Względne Korzyści Definicja Zobacz: korzyści komparatywne znaczenie.
 • Co to jest kwota wolna od podatku Definicja Max. dochód, w razie którego nie pobiera się podatku (innymi słowy, opodatkowany stawką podatkową równą zeru czym jest.
 • Co to jest Koncesja Definicja upoważniający osobę fizyczną albo prawną do wykonywania nie wszystkich typów działalności gospodarczej określonych w Ustawie o swobodzie co to jest.
 • Co to jest Stałe Koszty Definicja Wydatki, które pozostają na tym samym poziomie bez względu na wielkość produkcji definicja.
 • Co to jest Przychodów Uzyskania Koszty Definicja Wydatki poniesione poprzez podatnika w celu uzyskania przychodu, które mogą abyć odliczone od podstawy opodatkowania co znaczy.
 • Co to jest Hipoteczny Kredyt Definicja kredyt zazwyczaj używany do sfinansowania zakupu mieszkania albo budowy domu, zabezpieczony hipoteką, a więc zastawem na nieruchomości. To słownik.
 • Co to jest Obrotowy Kredyt Definicja przedsiębiorstwom na finansowanie bieżącej działalności, na przykład na zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia albo kontynuowania znaczenie.
 • Co to jest Rewolwingowy Kredyt Definicja kredytobiorca w momencie umownym wykorzystuje środki do wysokości ustalonego limitu (plafonu) z jednoczesną możliwością wcześniejszej czym jest.
 • Co to jest Popytu Krzywa Definicja przedstawienie funkcji popytu, krzywa o nachyleniu ujemnym (w dół, która obrazuje zależność pomiędzy ceną a wielkością zapotrzebowania na co to jest.
 • Co to jest Realna Konwergencja Definicja to w teorii ekonomii zdolność gospodarki słabiej rozwiniętej do szybszego wzrostu gospodarczego, w wyniku którego początkowa różnica w definicja.
 • Co to jest Gospodarczej Polityki Koordynacja Definicja konsultacji, prowadzonych pomiędzy podmiotami mającymi - bezpośredni albo pośredni - wpływ na kształt polityki gospodarczej realizowanej na co znaczy.
 • Co to jest Krańcowy Koszt Definicja Wydatek związany z wyprodukowaniem dodatkowej jednostki produkcji, który wymienia się zwykle wraz ze zmianą poziomu produkcji słownik.
 • Co to jest Philipsa Krzywa Definicja pochodzi od nazwiska ekonomisty Albana W. Phillipsa, który analizując dynamikę płac i bezrobocia w Ogromnej Brytanii od drugiej połowy XIX znaczenie.
 • Co to jest Kapitalizacja Definicja spółki akcyjnej powstała poprzez pomnożenie ceny akcji poprzez ich liczbę; kapitalizacja giełdy - łączna wartość wszystkich akcji na czym jest.
 • Co to jest Kredytowa Karta Definicja płatniczej, która umożliwia dokonywanie płatności na kredyt bez konieczności posiadania środków na jej pokrycie. Wysokość kredytu jest co to jest.
 • Co to jest Płatnicza Karta Definicja umożliwiający dokonywanie płatności bez użycia banknotów i monet. To jest plastikowa płytka zawierająca pasek magnetyczny, pozwalający na definicja.
 • Co to jest How Know Definicja Dobra niematerialne w formie wiedzy technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego: know-how - wiedzieć jak co znaczy.
 • Co to jest Komparatywne Korzyści Definicja Korzyści z handlu zagranicznego danym wyrobem, wynikające z faktu, że wydatek alternatywny jego produkcji jest niższy niż w innym państwie słownik.
 • Co to jest Się Rozwijające Kraje Definicja poziom rozwoju (mierzony PKB na głowę) jest w miarę niski, a instytucje rynkowe nie działają albo nie są w dostatecznym stopniu rozwinięte znaczenie.
 • Co to jest Rozliczeniowy Kurs Definicja Kurs aktywu bazowego, po którym dokonuje się wyliczenia transakcji na rynku instrumentów pochodnych czym jest.
 • Co to jest Maastricht Konwergencji Kryteria Definicja konwergencji to zestaw wymagań, które muszą spełnić państwa członkowskie UE po to, aby wprowadzić u siebie wspólną walutę euro. Ponieważ co to jest.
 • Co to jest Walutowy Kurs Definicja cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, to jest wiadomość, ile jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, by zakupić definicja.
 • Co to jest Absolutne Korzyści Definicja Korzyści z handlu zagranicznego wynikające z faktu, że wydatki produkcji w jednym państwie są niższe niż w innym co znaczy.
 • Co to jest Kupiecki Kredyt Definicja Kredyt udzielany poprzez przedsiębiorstwo - dostawcę, przedsiębiorstwu - odbiorcy w formie odroczenia zapłaty za dostarczone wyroby słownik.
 • Co to jest Monopol I Konkurencja Definicja to mechanizm, gdzie wielu producentów współzawodniczy, by dostarczyć kupującemu ten sam wyrób (usługę), którego kupujący potrzebuje. W znaczenie.
 • Co to jest Gospodarki Konkurencyjność Definicja jest zdolność gospodarki do rywalizacji na światowych rynkach, a w szczególności do sprzedaży własnych towarów i usług na tych rynkach czym jest.
 • Co to jest korupcja a wzrost gospodarczy Definicja licznymi badaniami, między innymi prowadzonymi poprzez Bank Światowy, korupcja negatywnie wpływa na przyrost gospodarczy państw. Dzieje się co to jest.
 • Co to jest Ludzki Kapitał Definicja określa jakość pracy, którą społeczeństwo może wykorzystać w roli czynnika produkcji w procesie produkcji. Robota stanowi w okolicy definicja.
 • Co to jest Produkcyjny Kapitał Definicja to wszelakie maszyny i urządzenia, budynki i budowle i prawa licencyjne i intelektualne, które mogą abyć użyte w procesie produkcji w roli co znaczy.
 • Co to jest Możliwości Utraconych Koszt Definicja Dobra albo usługi, z których trzeba zrezygnować, aby uzyskać inne dobra albo usługi słownik.
 • Co to jest Podaży Krzywa Definicja przedstawiania funkcji podaży, krzywa o nachyleniu dodatnim (w górę), która obrazuje zależność pomiędzy ceną a ilością oferowanego produktu znaczenie.
 • Co to jest Walutowy Kryzys Definicja mocny spadek kursu walutowego, połączony z zachwianiem ogólnego zaufania do pieniądza i polityki gospodarczej państwie. W pierwszej czym jest.
 • Co to jest Transmisji Kanały Definicja których polityka pieniężna oddziałuje na sytuację gospodarczą. Najważniejsze kanały transmisji to: kanał stóp procentowych i inwestycji co to jest.
 • Co to jest komisja papierów wartościowych i giełd Definicja której głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w dziedzinie publicznego obrotu definicja.
 • Co to jest Podatkowa Konkurencja Definicja podatników (spółek albo osób fizycznych) do przenoszenia swojej działalności do danego państwie, polegające na oferowaniu niższych podatków co znaczy.
 • Co to jest Podatkowe Księgi Definicja podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, obowiązani są podatnicy słownik.
 • Co to jest Kontyngent Definicja limit ilości towarów danego rodzaju, jaką wolno rocznie wywieźć albo wwieźć z albo do jakiegoś państwie. Może też określać ilość towarów znaczenie.
 • Co to jest Skali Korzyści Definicja wydatków wytwarzania produktów wraz ze wzrostem skali produkcji wynikający ze zmniejszającego narzutu wydatków stałych na jednostkę czym jest.
 • Co to jest Michał Kalecki Definicja 1899-1970), badacz zjawisk wzrostu gospodarczego i koniunktury. Równolegle z Johnem Maynardem Keynesem stworzył teorię cyklu co to jest.
 • Co to jest Zapasowy Kapitał Definicja Ogół funduszy przedsiębiorstwa gromadzonych na wypadek niespodziewanych potrzeb, kosztów, strat definicja.
 • Co to jest Karencja Definicja Określony w umowie moment dzielący datę kończącą zastosowanie kredytu, a datę rozpoczęcia spłaty rat co znaczy.
 • Co to jest Londyński Klub Definicja banków prywatnych będących wierzycielami rządów państw rozwijających się i słabo rozwiniętych. W Klubie Londyńskim zrzeszeni są też słownik.
 • Co to jest Paryski Klub Definicja zrzeszenie wysokorozwiniętych państw, które pożyczyły albo gwarantowały pożyczkę dużych sum państwom rozwijającym się i słabo rozwiniętym znaczenie.
 • Co to jest Uprzemysłowione Kraje Definicja nazwa państw rozwiniętych (o rozwiniętej gospodarce rynkowej). Państwa uprzemysłowione charakteryzują się wysokim poziomem PKB na głowę i czym jest.
 • Co to jest Czynnika Produktywność Krańcowa Definicja Przyrost produkcji wywołany zwiększeniem o jednostkę nakładów danego czynnika produkcji co to jest.
 • Co to jest Opodatkowania Stawka Krańcowa Definicja dodatkowej jednostki dochodu. W razie podatku progresywnego rośnie ona wraz ze wzrostem dochodu, w razie podatku liniowego jest ona definicja.
 • Co to jest Kasowy Kredyt Definicja przekroczenie stanu konta (saldo debetowe) - bank może zezwolić klientowi na pobranie z konta większej sumy, niż klient na nim zdeponował co znaczy.
 • Co to jest Odnawialny Kredyt Definicja rachunku bieżącym. Bazuje na tym, że następne spłaty powodują pomniejszenie zadłużenia bieżącego spółki i umożliwiają ponowne zadłużanie słownik.
 • Co to jest Płatniczy Kredyt Definicja Rodzaj kredytu krótkoterminowego, którego cel określony został w umowie kredytowej. Nie należy mylić go z tak zwany kredytem odnawialnym znaczenie.
 • Co to jest Walut Krzyżowe Kursy Definicja Kursy wzajemne walut zagranicznych (na przykład dla złotego kursem krzyżowym jest kurs euro do dolara czym jest.
 • Co to jest Podatkowy Klin Definicja wydatki pozapłacowe powodujące przyrost wydatków pracy wskutek doliczenia do płacy otrzymywanej poprzez pracownika podatków i innych co to jest.
 • Co to jest Nominalna Konwergencja Definicja konwergencja to zbieżność zmiennych charakteryzujących politykę pieniężną w gospodarce – a więc stopy inflacji, stóp procentowych i kursów definicja.
 • Co to jest Pracy Koszty Definicja łączne obciążenia ponoszone poprzez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników. Obejmują nie tylko płaca brutto pracownika (przed co znaczy.
 • Co to jest Kredyty Definicja finansowe posiadane poprzez bank, który pożyczył pieniądze innym podmiotom. Kredyt jest przeciwieństwem depozytu. Kredytów udzielają słownik.
 • Co to jest Laffera Krzywa Definicja najwyższym stopniu znanych koncepcji, sugerujących że obniżka podatków może w ogóle prowadzić do strat dla budżetu państwa, a podwyżka znaczenie.
 • Co to jest kurs walutowy i inflacja Definicja związanym z prowadzeniem polityki pieniężnej w gospodarce otwartej (a więc takiej, gdzie zarówno wyroby, jak i kapitał mogą swobodnie czym jest.
 • Co to jest Obrotowy Kapitał Definicja płynnego przeznaczoną w przedsiębiorstwie na potrzeby bieżącej działalności. Oblicza się go jako różnicę między sumą aktywów bieżących a co to jest.
 • Co to jest Początkowy Kapitał Definicja ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, którzy przed dniem wejścia w życie reformy emerytalnej (1 stycznia 1999 roku) opłacali definicja.
 • Co to jest Przedpłacona Karta Definicja elektroniczna portmonetka Odmiennie niż karta debetowa albo kredytowa, które zapewniają dostęp do pieniędzy zebranych na koncie, na karcie co znaczy.

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Karta Przedpłacona, Kapitał Początkowy, Kapitał Obrotowy, Kurs Walutowy I Inflacja, Krzywa Laffera, Kredyty, Koszty Pracy, Konwergencja Nominalna, Klin co to znaczy.

Słownik Karta Przedpłacona, Kapitał Początkowy, Kapitał Obrotowy co to jest.