Definicja Bezpośrednie Podatki. Co oznacza podatków związany bezpośrednio z osiąganym poprzez.
podatki bezpoŚrednie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bezpośrednie Podatki

Co oznacza PODATKI BEZPOŚREDNIE: Podatki bezpośrednie stanowią rodzaj podatków związany bezpośrednio z osiąganym poprzez podmiot (osobę fizyczną albo instytucję) dochodem albo dorobkiem. Im wyższy dochód albo zgromadzony dorobek, tym wyższa jest także stawka płaconego podatku. Dodatkowo w konstrukcji podatku bezpośredniego można wykorzystać rozwiązania podatku progresywnego (im wyższy dochód albo dorobek, tym wyższa jest krańcowa kwota opodatkowania podatkiem) albo liniowego (krańcowa kwota opodatkowania jest jednolita i nie zależy od wysokości dochodu albo majątku). Dwa w najwyższym stopniu typowe podatki bezpośrednie to podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT). • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płacony jest od dochodów uzyskanych pośrodku roku podatkowego poprzez osoby fizyczne (gospodarstwa domowe). To jest jeden z najstarszych i równocześnie najpowszechniej stosowanych podatków we współczesnej gospodarce. Opodatkowana jest suma dochodów z wszystkich źródeł, poza tymi, które są opierając się na prawa zwolnione z podatku. Fundamentem opodatkowania jest dochód, będący przychodem pomniejszonym o wydatki uzyskania i o odliczone ulgi i stawki wolne od opodatkowania. W Polsce stosuje się aktualnie podatek PIT w formie podatku progresywnego, ze kwotami opodatkowania 18% i 32%. Podobne rozwiązania obowiązują w większości państw OECD, czasem ze w miarę wysokimi krańcowymi kwotami opodatkowania (na przykład 45% we Włoszech i USA, 52% w Niemczech). W 6 państwach Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Macedonia) wprowadzono w ostatnich latach podatek liniowy. • Podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT) płacony jest od dochodów uzyskanych poprzez podmioty prawne, czyli raczej różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Podatek obliczany jest zwykle od dochodu rozumianego jako łączny przychód zmniejszony o wydatki uzyskania tego przychodu – czyli od zysku przedsiębiorstwa. Na wysokość dochodu wpływ ma to, jakiego typu opłaty przedsiębiorstwo może uznać za wydatki uzyskania przychodu: im łagodniejsze są kryteria kwalifikowania kosztów do wydatków, tym niższy dochód i płacony podatek. W Polsce stosuje się aktualnie podatek CIT w formie podatku liniowego, ze kwotą 19%. W państwach OECD kwoty podatku CIT wahają się od 12,5% w Irlandii do 40% w Belgii. Poza podatkami PIT i CIT, do podatków bezpośrednich zalicza się także podatki obciążające dorobek – na przykład podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn, podatek rolny i leśny. W każdym z tych przypadków fundamentem wymiaru podatku jest wartość posiadanego poprzez osobę fizyczną albo prawną majątku podlegającego opodatkowaniu
Definicja Państwo Dobrobytu:
Co to jest społeczeństwa powstała pod wpływem ekonomii dobrobytu, w pełni ukształtowana po drugiej wojnie światowej. Zakłada ingerencję państwa w życie gospodarcze w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom podatki bezpośrednie.
Definicja Prawo Engla:
Co to jest W miarę wzrostu dochodów maleje udział kosztów na artykuły pierwszej potrzeby (głównie żywność podatki bezpośrednie.
Definicja Prowizja:
Co to jest Płaca pobierane za pomoc w zawarciu transakcji; dotyczyć może zarówno handlu obnośnego jak i olbrzymich kredytów bankowych; naliczana jest procentowo od wartości przedmiotu transakcji podatki bezpośrednie.
Definicja Przepływy Pieniężne:
Co to jest Różnica między wpływami a opłatami gotówkowymi spółki podatki bezpośrednie.

Czym jest podatki bezpoŚrednie znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: