Definicja Gospodarczy Wstrząs Szok. Co oznacza wpływające na fundamentalne zmienne.
szok (wstrząs) gospodarczy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Gospodarczy Wstrząs Szok

Co oznacza SZOK (WSTRZĄS) GOSPODARCZY: Nagłe wydarzenie w gospodarce wpływające na fundamentalne zmienne makroekonomicznych, na przykład zatrudnienie, inflacja. Wyróżniamy szoki popytowe powstające w rezultacie nagłych zmian popytu (na przykład gwałtowny przyrost popytu w Polsce w momencie transformacji) i szoki podażowe, będące nagłymi zmianami podaży (na przykład gwałtowny spadek podaży artykułów spożywczych w rezultacie suszy). Wyróżniamy wśród szoków gospodarczych szoki symetryczne - mające podobny charakter (siłę, kierunek oddziaływania) w kilku państwach (na przykład gwałtowny przyrost cen ropy naftowej obejmuje swymi konsekwencjami w podobny sposób kilka państw) - i szoki asymetryczne - mające odmienny charakter w kilku państwach (na przykład przyrost cen ropy naftowej ma niekorzystny wpływ na państwa importujące ropę, z kolei pozytywny na jej eksporterów)
Definicja System Instytucjonalny:
Co to jest Mechanizm funkcjonujący w oparciu o instytucje zajmujące się określonym zakresem spraw szok (wstrząs) gospodarczy co znaczy.
Definicja Sprawozdanie Z Przepływów Pieniężnych:
Co to jest z angielskiego: cash flow) Jest częścią składową sprawozdań finansowych jednostki, sporządzanych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obejmuje ono wpływy i opłaty pieniężne badanej szok (wstrząs) gospodarczy krzyżówka.
Definicja Szczyt Unii Europejskiej:
Co to jest Narada międzyrządowa szefów rządów państw UE, która odbywa przynajmniej raz na pół roku pod koniec prezydencji danego państwa członkowskiego szok (wstrząs) gospodarczy co to jest.
Definicja Stopa Lombardowa:
Co to jest Stopa procentowa, według której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek papierów wartościowych szok (wstrząs) gospodarczy słownik.

Czym jest szok (wstrząs) gospodarczy znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: