Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Spirala Inflacyjna, System Zabezpieczenia Społecznego, Szczyt Unii.
stowarzyszenie wolnego handlu co to jest

Co to jest w słowniku na S

 • Co to jest sprawozdanie finansowe jednostki Definicja częścią opisową), sporządzane w ramach sprawozdawczości finansowej, charakteryzujące sytuację majątkową i finansową jednostki i
 • Co to jest szkoda Definicja mieniu poprzez zjawisko losowe. W rezultacie tej utraty ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić odpowiednie odszkodowanie
 • Co to jest skarbowe papiery wartoŚciowe Definicja finansowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Stanowią zobowiązanie rządu do zwrotu w określonym momencie w przyszłości pożyczonej od
 • Co to jest spożycie zbiorowe Definicja dla zaspokojenia wspólnych potrzeb społeczeństwa między innymi potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony narodowej, nauki, służaby
 • Co to jest swap Definicja strumieni płatności. Najczęściej użytkowane są swapy procentowe, gdzie jedna strona zobowiązuje się płacić stałe odsetki od ustalonej sumy
 • Co to jest system finansowy Definicja instytucje pośredniczące pomiędzy tymi, którzy mają oszczędności (zwłaszcza gospodarstwami domowymi) – a tymi, którzy potrzebują kapitału
 • Co to jest system rachunków narodowych Definicja spójny, statystyczny zapis najważniejszych mechanizmów gospodarczych zachodzących w gospodarce w danym okresie, zwykle w ciągu roku
 • Co to jest spółka jawna Definicja spółek handlowych została zdefiniowana jako spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną spółeką, a nie jest inną spółką handlową
 • Co to jest spółka partnerska Definicja wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną spółeką; każdy ze wspólników
 • Co to jest strata Definicja Niekorzystny rezultat działalności jednostki gospodarczej, odzwierciedlający pomniejszenie jej majątku
 • Co to jest strefa euro Definicja się z krajów członkowskich UE, które przystąpiły do Unii Gospodarczej i Walutowej i przyjęły wspólną walutę euro. Aktualnie w strefie euro
 • Co to jest suma ubezpieczenia Definicja ubezpieczono mienie, życie albo zdolność do pracy. Suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego i
 • Co to jest system z bretton woods Definicja ustalony na konferencji w Bretton Woods w 1944 roku, w ramach którego obowiązywały stałe kursy walutowe z wymienialnym na złoto dolarem
 • Co to jest szok (wstrząs) gospodarczy Definicja wpływające na fundamentalne zmienne makroekonomicznych, na przykład zatrudnienie, inflacja. Wyróżniamy szoki popytowe powstające w
 • Co to jest sektor prywatny Definicja występujące w gospodarce. W skład sektora prywatnego wchodzą gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i instytucje finansowe (poza bankiem
 • Co to jest smith adam Definicja za ojca współczesnej teorii ekonomii. Stworzył pierwszy spójny opis systemów gospodarki rynkowej, wyjaśniając w jaki sposób - w
 • Co to jest spółka osobowa Definicja wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem, w Polsce są to spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
 • Co to jest sektor finansów publicznych Definicja publicznych, mamy zwykle na myśli w pierwszej kolejności budżet państwa. Jednak w gospodarce istnieje znacząco więcej instytucji
 • Co to jest stopień otwartości gospodarki Definicja zagranicą mierzona wartością eksportu i importu towarów i usług w stosunku do PKB; wysoki poziom charakteryzuje gospodarki otwarte, z kolei
 • Co to jest szara strefa Definicja nieformalnej) określa się tę część produkcji, która odbywa się w sposób niezarejestrowany i często nielegalny, bez opłacania należnych
 • Co to jest spółka komandytowo - akcyjna Definicja prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną spółeką, gdzie przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, całym swoim majątkiem
 • Co to jest stawka podatkowa Definicja wysokości podatku, wyrażony w procencie wartości podstawy opodatkowania (na przykład w procencie dochodu podlegającego opodatkowaniu
 • Co to jest stała stopa procentowa Definicja Umówiona, stała (niezależnie od zmian stóp procentowych na rynku) stopa procentowa lokaty albo kredytu
 • Co to jest stopa depozytowa Definicja Oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych poprzez banki komercyjne w banku centralnym
 • Co to jest stopa lombardowa Definicja Stopa procentowa, według której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek papierów wartościowych
 • Co to jest składka Definicja za udzieloną poprzez niego ochronę ubezpieczeniową. Opłata za gwarancję, że w sytuacji określonego zdarzenia ubezpieczyciel pokryje szkodę
 • Co to jest szok (wstrząs) przejściowy Definicja krótkookresowy, (przejściowy) i efekty, jakie wywoła, po jakimś czasie zanikają; przykładem szoku przejściowego jest między innymi spadek
 • Co to jest szok (wstrząs) trwały Definicja długookresowego trendu danej zmiennej; przykładem szoku trwałego może abyć zmiana technologii produkcji w danej branży
 • Co to jest subwencja eksportowa Definicja na rzecz eksporterów, umożliwiająca im sprzedaż wyrobów za granicę po cenie niższej niż we własnym państwie
 • Co to jest symetryczny szok popytowy Definicja zobacz: szok popytowy
 • Co to jest saldo handlu zagranicznego Definicja między eksportem i importem towarów i usług. Jeśli eksport jest wyższy od importu, to saldo jest dodatnie i jest nazywane nadwyżką w handlu
 • Co to jest sektory instytucjonalne Definicja Systemie Rachunków Narodowych ekipy podmiotów, pełniących określoną funkcję w gospodarce. Sektorami instytucjonalnymi są: przedsiębiorstwa
 • Co to jest składka na ubezpieczenie społeczne Definicja pracowników, w stosunku do wysokości dochodów płacowych, służące finansowaniu świadczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, zdrowotnych i
 • Co to jest stopa bezrobocia Definicja Relacja liczby liczby ludzi szukających zatrudnienia do zasobu siły roboczej, tzn. ogółu pracujących i niepracujących poszukujących pracy
 • Co to jest stopa referencyjna Definicja krótkoterminowych papierów wartościowych sprzedawanych poprzez bank centralny bankom komercyjnym; w ramach operacji otwartego rynku. Bank
 • Co to jest straty i zyski nadzwyczajne Definicja konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia
 • Co to jest strajk Definicja pracowników o żądane ustępstwa ze strony pracodawców, polegająca na wstrzymaniu się od pracy połączonym często z okupacją budynków spółki
 • Co to jest stopa zastąpienia Definicja Wyraża proporcję pomiędzy wysokością wynagrodzenia otrzymywanego w momencie aktywności zawodowej a wysokością świadczenia emerytalnego
 • Co to jest saldo obrotów bieżĄcych Definicja miarą rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikających z bieżących operacji – głównie kupna i sprzedaży towarów i usług. Jeśli saldo tj
 • Co to jest stopa procentowa Definicja wydatek kapitału, lub odmiennie cena, którą płaci się za pożyczenie kapitału na określony czas. Wydatek ten wyraża się zwykle jako proc. od
 • Co to jest stopy procentowe banku centralnego Definicja pieniądza, może kontrolować jego cenę, a więc stopę procentową. Stopy procentowe banku centralnego to nic innego jak cena, za jaką bank
 • Co to jest strategia lizbońska Definicja działań podjęty poprzez państwa UE w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego. Plan ten został przyjęty w trakcie szczytu w Lizbonie w
 • Co to jest strategia polityki pieniężnej Definicja banku centralnego jest prowadzenie polityki pieniężnej, a więc dbałość o wartość pieniądza – a zatem o stabilność cen. Strategia banku
 • Co to jest system emerytalny Definicja które przysługuje osobom po osiągnięciu odpowiedniego wieku (emerytalnego) i przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. Mechanizm emerytalny
 • Co to jest systemy gospodarcze Definicja zasady, według których organizowana jest aktywność ekonomiczna społeczeństwa, a w szczególności systemy podejmowania decyzji gospodarczych
 • Co to jest specjalizacja Definicja Produkowanie niewielkiego, określonego asortymentu wyrobów poprzez jedną spółekę, obszar albo państwo
 • Co to jest stopa inflacji Definicja Procentowy przyrost ogólnego poziomu cen, zwykle podawany w skali roku
 • Co to jest system instytucjonalny Definicja Mechanizm funkcjonujący w oparciu o instytucje zajmujące się określonym zakresem spraw
 • Co to jest sprawozdanie z przepływów pieniężnych Definicja częścią składową sprawozdań finansowych jednostki, sporządzanych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obejmuje ono wpływy i opłaty
 • Co to jest spółka komandytowa Definicja przynajmniej jeden komplementariusz, który odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem i przynajmniej jeden komandytariusz, którego
 • Co to jest spożycie prywatne Definicja dóbr dla zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarstw domowych: między innymi wyżywienia, utrzymania i wyposażenia mieszkania, spędzania
 • Co to jest skarb państwa Definicja występująca w relacjach cywilnoprawnych jako podmiot praw i obowiązków dotyczących tej części mienia państwowego, która nie pozostaje pod
 • Co to jest spółka cywilna Definicja się na Kodeksu Spółek Handlowych, a Kodeksu Cywilnego - nie stanowi gdyż formy prowadzenia przedsiębiorstwa, a jedynie pewną umowę między
 • Co to jest szczyt unii europejskiej Definicja Narada międzyrządowa szefów rządów państw UE, która odbywa przynajmniej raz na pół roku pod koniec prezydencji danego państwa członkowskiego
 • Co to jest system zabezpieczenia społecznego Definicja stanowi realizację jednej z ważnych funkcji państwa – zapewnienia obywatelom poczucie bezpieczeństwa socjalnego. Istotą mechanizmu
 • Co to jest spirala inflacyjna Definicja inflacji, opierający się na powszechnych oczekiwaniach inflacyjnych. Spółki godzą się na podwyżki płac (indeksację), oczekując że będą w
 • Co to jest stowarzyszenie wolnego handlu Definicja Porozumienie pomiędzy państwami o zniesieniu między nimi ograniczeń handlowych

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Spirala Inflacyjna, System Zabezpieczenia Społecznego, Szczyt Unii Europejskiej, Spółka Cywilna, Skarb Państwa, Spożycie co to znaczy.

Słownik Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Spirala Inflacyjna, System co to jest.