Definicja Regionalny Rozwój. Co oznacza regionów wchodzących w skład danego państwie. Celem.
rozwój regionalny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Regionalny Rozwój

Co oznacza ROZWÓJ REGIONALNY: Postęp regionalny to postęp gospodarczy regionów wchodzących w skład danego państwie. Celem polityki rozwoju regionalnego to jest, by osiągnąć jak najwyższy i względnie równomierny poziom rozwoju różnych regionów państwie (w UE celem polityki regionalnej jest osiągnięcie jak w najwyższym stopniu równomiernego poziomu rozwoju regionów na całym terenie Unii). Problematyka pomiaru stopnia rozwoju regionalnego nie jest prosta. Problemy występują już w chwili zdefiniowania, co znaczy równomierny poziom rozwoju regionów. Według jednego punktu widzenia, znaczyć to powinno dążenie do zbliżonego poziomu PKB na mieszkańca, a zatem poziomu życia. Przykładowo, za w najwyższym stopniu potrzebujące wsparcia z tego punktu widzenia uważa się w Polsce województwa tak zwany ściany wschodniej. Inny pkt. widzenia mówi, że postęp regionalny znaczy dążenie do tworzenia zbliżonych szans rozwojowych dla regionów. Obszar wymagający wsparcia to jest więc niekoniecznie obszar o niższym poziomie PKB na mieszkańca, lecz obszar o słabym poziomie rozwoju kapitału ludzkiego i produkcyjnego, niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze, specjalnych problemach związanych z restrukturyzacją gospodarki, czy szczególnie niekorzystnych uwarunkowaniach geograficznych i przyrodniczych. Przykładowo, wsparcia z tego tytułu mogą wymagać w Polsce regiony o starzejącym się przemyśle – na przykład Śląsk, lub przeżywające problemy związane z niedostatecznym postępem infrastruktury i kapitału ludzkiego, na przykład woj. świętokrzyskie. W okolicy dwóch różnych koncepcji rozwoju regionalnego, mamy też do czynienia z dwoma różnymi podejściami do polityki regionalnej: • Polityka redystrybucyjna dąży do wyrównywania dochodów i PKB na mieszkańca w drodze zarządzania zasobów z regionów zamożniejszych do uboższych (na przykład w formie dotacji). • Polityka rozwojowa dąży raczej do wyrównania szans rozwojowych poszczególnych regionów, usuwając przeszkody w funkcjonowaniu systemów rynkowych i wspierając postęp kapitału ludzkiego, produkcyjnego i infrastruktury. Polityka regionalna UE ma w pierwszej kolejności charakter polityki rozwojowej, nie zaś redystrybucyjnej. Komentarz: Polska nie jest państwem dramatycznie ogromnych różnic w poziomie rozwoju poszczególnych województw. Widać wyraźnie, że województwa „ściany wschodniej” są pod tym względem w znacząco gorszej sytuacji niż zachodnia część państwie. Poziom rozwoju województwa mazowieckiego jest zawyżony poprzez nadzwyczajnie wysoki poziom PKB na głowę mieszkańca Warszawy. Dane zawiera tablica
Definicja Rękojmia:
Co to jest Wynikające z mocy prawa poręczenie sprzedającego, że wyrób albo usługa jest wolna od wad; rękojmia obowiązuje 3 miesiące od daty zakupu albo upłynięcia gwarancji rozwój regionalny co znaczy.
Definicja Rynek Kapitałowy:
Co to jest Rynek kapitałowy jest częścią rynku finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje średnio- i długoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym papiery dłużne i akcje przedsiębiorstw. G&# rozwój regionalny krzyżówka.
Definicja Rynek:
Co to jest miejscem, na którym osoby i instytucje chcące kupić dobra (wyroby, usługi, aktywa) spotykają się z tymi, którzy pragną te dobra sprzedać. Rynek może oczywiście istnieć jako jedno, fizyc rozwój regionalny co to jest.
Definicja Równowaga Zewnętrzna:
Co to jest Stan zrównoważonego bilansu płatniczego w danej gospodarce (znaczy to, że nie występuje, ani deficyt ani nadwyżka rozwój regionalny słownik.

Czym jest rozwój regionalny znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: