Europejski Fundusz Współpracy Walutowej (Efww), Europejska Wspólnota Węgla I Stali (Ewws.
europejski fundusz współpracy co to jest

Co to jest w słowniku na E

 • Co to jest ebitda Definicja przed opodatkowaniem, spłatą odsetek od kredytów i pożyczek, amortyzacją i deprecjacją. Umożliwia sprawdzenie efektywności podstawowej
 • Co to jest ekwiwalencja ricardiańska Definicja zakładająca, że powiększenie deficytu budżetowego, w rezultacie obniżenia podatku albo podwyższenia kosztów państwa, prowadzi do wzrostu
 • Co to jest europejska strategia zatrudnienia Definicja polityki gospodarczej, począwszy od szczytu Porady Europejskiej w Luksemburgu w 1997 r. Zmierza ona do poprawy warunków występujących na
 • Co to jest europejski bank odbudowy i rozwoju (ebor) Definicja utworzona w roku 1991, powołana w celu wspierania procesu reform w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i w państwach powstałych z rozpadu
 • Co to jest euribor Definicja z angielskiego: EURO Interbank Offered Rate) - znaczy stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w EURO (euro
 • Co to jest emitent Definicja Podmiot wystawiający papiery wartościowe we własnym imieniu
 • Co to jest ekwiwalentość ricardo-barro Definicja Zobacz: ekwiwalencja ricardiańska
 • Co to jest eksport netto Definicja Różnica pomiędzy całkowitym eksportem i całkowitym importem danego państwie
 • Co to jest ebit Definicja z angielskiego: Earnings Before Interest and Taxes). Zobacz: zysk operacyjny
 • Co to jest ewg Definicja Ugrupowanie integracyjne założone poprzez 6 państw Europy Zachodniej w roku 1958 (Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg
 • Co to jest efektywna stopa procentowa Definicja z aktywów do ich pierwotnej wartości; skuteczna stopa procentowa różni się od stopy procentowej uwzględnieniem kapitalizacji
 • Co to jest egzekucja świadczeń pieniężnych Definicja Odebranie długu pieniężnego dłużnikowi poprzez komornika i przekazanie go wierzycielowi
 • Co to jest elastyczność cen i płac Definicja zmieniają się swobodnie w rezultacie zaistnienia szoków gospodarczych, powodując powrót gospodarki do stanu równowagi. Przeciwieństwem
 • Co to jest elastyczność cenowa podaży Definicja zmiany cen. Mierzona jest ilorazem procentowej zmiany podaży i procentowej zmiany ceny danego dobra. Elastyczność cenowa podaży osiąga
 • Co to jest embargo Definicja dotyczyć konkretnego produktu (na przykład z Polski nie wolno eksportować jaj gęsi i gęsi żywych) albo kategorii produktów (na przykład
 • Co to jest europejski bank inwestycyjny (ebi) Definicja utworzona w roku 1958 w celu finansowania projektów wspierających postęp słabiej rozwiniętych obszarów EWG. Siedzibą EBI jest Luksemburg
 • Co to jest europejski system banków centralnych (esbc) Definicja Centralnego (EBC) i wszystkich narodowych banków centralnych państw członkowskich UE, także tych które nie wprowadziły euro
 • Co to jest eurosystem Definicja Eurosystem znaczy Europejski Bank Centralny wspólnie z tymi narodowymi bankami centralnymi państw UE, które przyjęły euro
 • Co to jest ecofin Definicja Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem założeń polityki gospodarczej, które stanowią główny instrument
 • Co to jest efekty keynesowskie i niekeynesowskie Definicja dostosowawczych jest ograniczenie deficytu budżetowego. Jaki jest skutek tego działania dla krótkookresowego wzrostu gospodarczego? Jeśli
 • Co to jest efta Definicja Utworzona w 1960 roku poprzez Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię,Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Początkowo miała stanowić
 • Co to jest ekonomia Definicja działalnością pojedynczych osób, grup i całych społeczeństw, skierowaną na osiągnięcie określonych celów – głównie odnosząc się do
 • Co to jest eksport Definicja państwie wyroby i usługi, które zostały sprzedane za granicę. To jest kategoria ekonomiczna ważna zarówno z punktu widzenia Mechanizmu
 • Co to jest elastycznoŚć rynku pracy Definicja z jaką pracownicy dostosowują się do potrzeb spółek, przedsiębiorstwa tworzą nowe miejsca pracy i jak błyskawicznie, po okresie
 • Co to jest efekt balassy - samuelsona Definicja usług rosną szybciej od cen towarów przemysłowych. Skutkiem jest między innymi to, że średni poziom cen w państwach bogatych jest wyższy
 • Co to jest elastyczność cenowa popytu Definicja zmianę cen. Mierzona jest ilorazem procentowej zmiany popytu i procentowej zmiany ceny dobra. Elastyczność zwykle jest ujemna (gdyż w
 • Co to jest euratom Definicja Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Brukseli, utworzona 1 maja 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 roku równocześnie
 • Co to jest europejska jednostka walutowa Definicja waluta europejska spełniającą w stopniu ograniczonym funkcje pieniądza na międzynarodowym rynku towarowym i finansowym. Miała ona stanowić
 • Co to jest europejska wspólnota węgla i stali (ewws) Definicja organizacja mająca na celu powstanie wspólnego rynku dla surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich i
 • Co to jest europejski fundusz współpracy walutowej (efww) Definicja państwa EWG w związku z zapotrzebowaniem na środki pieniężne na interwencje na rynkach walutowych w celu utrzymania pożądanego kursu waluty

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Europejski Fundusz Współpracy Walutowej (Efww), Europejska Wspólnota Węgla I Stali (Ewws), Europejska Jednostka Walutowa, Euratom, Elastyczność Cenowa Popytu co to znaczy.

Słownik Europejski Fundusz Współpracy Walutowej (Efww), Europejska co to jest.