Przedsiębiorca, Prowizja, Pożyczka Lombardowa, Pożyczka Krótkoterminowa, Pożyczka Długoterminowa.
przedsiębiorca prowizja co to jest

Co to jest w słowniku na P

 • Co to jest Engla Prawo Definicja W miarę wzrostu dochodów maleje udział kosztów na artykuły pierwszej potrzeby (głównie żywność
 • Co to jest Publiczne Przedsiębiorstwa Definicja które są własnością państwa (rolę właściciela mogą pełnić władze centralne albo lokalne), w tym również przedsiębiorstwa akcyjne, których
 • Co to jest Finansowe Instrumenty Pochodne Definicja instrumentami finansowymi, których cena jest uzależniona od ceny innych instrumentów finansowych, towarów albo wartości wskaźników
 • Co to jest Pieniądz Definicja dobro, które jest powszechnie akceptowane jako forma płatności za inne wyroby i usługi. Pieniądz posiada nadzwyczajnie ważną rolę w
 • Co to jest Gier Od Podatek Definicja prowadzące działalność w dziedzinie gier i zakładów, opierając się na udzielonego zezwolenia i podmioty urządzające gry i loterie
 • Co to jest Parametry Definicja jedne zmienne ekonomiczne z drugimi. W przeciwieństwie do zmiennych, które mogą ulegać zmianom, zakłada się że wskaźniki są w momencie
 • Co to jest Pośrednie Podatki Definicja podatków związanych z zakupem towarów i usług. Zakup ten pośrednio wskazuje na istnienie u podmiotów (osób fizycznych albo prawnych
 • Co to jest Fiskalna Polityka Definicja na temat wielkości i struktury kosztów publicznych, źródeł ich sfinansowania (w tym zwłaszcza wysokości i struktury dochodów podatkowych) i
 • Co to jest Gospodarcza Polityka Definicja działań państwa wpływających na sytuację gospodarczą i postęp państwie. Polityka gospodarcza może mieć dwa najważniejsze cele, w zależności
 • Co to jest Przedsiębiorstwo Definicja gospodarstwa domowego, rządu i zagranicy jest podmiotem podejmującym decyzje w gospodarce. W Systemie Rachunków Narodowych ono jest
 • Co to jest Rolny Podatek Definicja sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem
 • Co to jest Fiskalna Polityka Definicja Polityka dochodów i kosztów rządowych mająca na celu stabilizację gospodarki
 • Co to jest Emerytalny Program Pracowniczy Definicja pracodawców programy oszczędnościowe, służące gromadzeniu środków na emerytury. Program taki, wprowadzany na zasadzie porozumienia
 • Co to jest prawa do akcji (pda) Definicja ich odsprzedanie, zanim zostaną one wprowadzone do obrotu giełdowego. Obrót PDA podlega takim samym regułom jak obrót akcjami. PDA
 • Co to jest Poboru Prawo Definicja emisji, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji
 • Co to jest Prezydencja Definicja Sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE poprzez sześć miesięcy, poprzez następne państwo członkowskie UE
 • Co to jest publiczny obrót papierami wartościowymi Definicja bądź sprzedaży papierów wartościowych nieokreślonemu inwestorowi, ekipie powyżej 300 inwestorów albo za pośrednictwem środków masowego
 • Co to jest Podatnik Definicja jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu
 • Co to jest Podatki Definicja świadczenie pieniężne dokonywane na rzecz państwa. Podstawą poboru podatku jest odpowiednie uregulowanie prawne, a celem jest uzyskanie
 • Co to jest podatek od dochodów osobistych Definicja Podatek od dochodów osiąganych poprzez osoby fizyczne
 • Co to jest Opiekuńcze Państwo Definicja społeczeństwem w tych kwestiach jak opieka społeczna, zdrowie, nauka, mieszkanie i warunki pracy jest odpowiedzialny rząd. Patrz też
 • Co to jest Handlowy Protekcjonizm Definicja określa się politykę gospodarczą, mającą na celu utrudnienie producentom z innych państw dostępu do rynku krajowego, na przykład przez
 • Co to jest Prywatyzacja Definicja uwłaszczenie) przedsiębiorstw publicznych (i innego mienia publicznego) prywatnym właścicielom. W rezultacie prywatyzacji następuje
 • Co to jest Płaca Definicja świadczenie pracy poprzez określony czas, na przykład godz.ę, tydzień lub miesiąc. Innymi słowy, płaca jest wynagrodzeniem, które uzyskuje
 • Co to jest podatek liniowy i progresywny Definicja wyższe dochody są opodatkowane według wyższej kwoty podatkowej. Odbywa się to przez wprowadzenie progów podatkowych, po przekroczeniu
 • Co to jest Akcyzowy Podatek Definicja Podatek nakładany na wybrane artykuły (na przykład paliwa, alkohole, biżuterię, kosmetyki); jest ważnym źródłem dochodów państwa
 • Co to jest Importowy Podatek Definicja Dodatkowa opłata nakładana na wszystkie importowane wyroby po ich ocleniu. W Polsce stosowano go do 1996 roku
 • Co to jest Kapitału Przepływy Definicja najwyższej stopy zwrotu (zysku), przy uwzględnieniu stopnia ryzyka. W uwarunkowaniach globalizacji inwestorzy pragną posiadać w swoich
 • Co to jest pakt stabilności i wzrostu Definicja Rezolucji Porady Europejskiej z 17 czerwca 1997r.w kwestii Paktu Stabilności i Wzrostu, (2) Rozporządzenia Porady UE nr 1466/97/WE z dnia 7
 • Co to jest Patent Definicja Dokument urzędowy stwierdzający prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych
 • Co to jest Przychód Definicja Utarg, stawka pieniędzy wpływająca do przedsiębiorstwa w określonym czasie z tytułu sprzedaży wytworzonych produktów (dóbr albo usług
 • Co to jest Aktywa Płynne Definicja Gotówka i inne aktywa, które można łatwo, niedrogo i błyskawicznie zamienić na gotówkę
 • Co to jest Płynność Definicja Stopień trudności zamieniania aktywów na gotówkę
 • Co to jest produkt narodowy brutto (pnb) Definicja wytworzonych poprzez obywateli danego państwie w ciągu jednego roku; PNB uwzględnia również dochody krajowych spółek uzyskane za granicą
 • Co to jest Produkcji Czynników Produktywność Definicja do nakładów (wydatków wykorzystywanego kapitału i pracy); produktywność odzwierciedla stopień zastosowania czynników produkcji i wpływ
 • Co to jest Pracy Prawa Przepisy Definicja Regulaminy gwarantujące pracownikom określone prawa (na przykład prawo do urlopu) i nakładające na pracodawców określone obowiązki
 • Co to jest Pracy Podaż Definicja skłonne zaoferować na rynku pracy gospodarstwa domowe (pracownicy). Podaż pracy zależy od struktury demograficznej społeczeństwa, od
 • Co to jest Przetarg Definicja polegająca na tym, że konkurujący dostawcy przedstawiają własne oferty, a nabywca wybiera (według z góry określonych mierników
 • Co to jest Icor Kapitałochłonność Przyrostowa Definicja wzrostu gospodarczego, pokazująca o ile jednostek trzeba abyło w danym okresie zwiększyć kapitał produkcyjny, po to aby wartość PKB wzrosła
 • Co to jest Płatnik Definicja jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym
 • Co to jest Bezpośrednie Podatki Definicja podatków związany bezpośrednio z osiąganym poprzez podmiot (osobę fizyczną albo instytucję) dochodem albo dorobkiem. Im wyższy dochód albo
 • Co to jest Podaż Definicja przy danej cenie oferowana jest do sprzedaży poprzez producentów. Podaż zgłaszana jest poprzez indywidualnych producentów, jednak po
 • Co to jest Opiekuńcze Państwo Definicja państwo dobrobytu określa się współczesną wersję kapitalizmu w wysoko rozwiniętych państwach, która powstała w rezultacie jego ewolucji pod
 • Co to jest polityka regionalna unii europejskiej Definicja wyrównywanie szans rozwojowych i wspieranie wzrostu gospodarczego słabiej rozwiniętych lub przeżywających trudności gospodarcze regionów
 • Co to jest Poręczyciel Definicja wiarygodność kredytową, która poświadcza, że zgadza się spłacić pożyczkę, jeśli pożyczkobiorca nie będzie w stanie tego zrobić
 • Co to jest Emerytalne Towarzystwo Powszechne Definicja Spółka akcyjna, której obiektem działalności jest tworzenie i zarządzanie funduszem emerytalnym i jego reprezentowanie wobec osób trzecich
 • Co to jest pkb według parytetu siły nabywczej walut Definicja mieszkańca według parytetu siły nabywczej, mimo pewnych wad, jest powszechnie uważany za w najwyższym stopniu prawidłową miarę rozwoju
 • Co to jest Polisa Definicja Dokument wystawiany poprzez ubezpieczyciela, stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej i jej warunki
 • Co to jest Capita Per Definicja Określenie łacińskie - na osobę (dokł. na głowę
 • Co to jest Gospodarczy Podmiot Definicja Jednostka prowadząca działalność gospodarczą
 • Co to jest Pieniądza Podaż Definicja pieniądza w obiegu. Pieniądzem są oczywiście monety i banknoty (gotówka). Rolę pieniądza w gospodarce pełnią również wszystkie te aktywa
 • Co to jest Pieniężna Polityka Definicja polityki gospodarczej – w okolicy polityki fiskalnej i polityki strukturalnej. Jej fundamentalnym celem jest zapewnienie stabilności cen, a
 • Co to jest Pracę Na Popyt Definicja poprzez przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na pracowników. Wielkość popytu na pracę zależy od wydatków zatrudnienia pracowników: wysokości
 • Co to jest Gospodarczego Rozwoju Poziom Definicja przeliczeniu na mieszkańca państwie uważany jest w ekonomii za jedną z najlepszych istniejących miar poziomu rozwoju gospodarczego. Dzieje
 • Co to jest produkt krajowy brutto (pkb) Definicja sumę wartości wszystkich finalnych towarów i usług wyprodukowanych na terenie państwie w ciągu określonego czasu (zwykle w roku). Do PKB
 • Co to jest Ekonomiczne Prognozy Definicja przewidywania – często przy użyciu szczególnych modeli makroekonomicznych – przyszłego kształtowania się fundamentalnych zmiennych
 • Co to jest Dostosowawczy Program Definicja prowadzić do poważnych kryzysów gospodarczych, mających poważne skutki dla rozwoju państwa i społeczeństwa. W ostatnim czasie z takimi
 • Co to jest Nabywczej Siły Parytet Definicja zakładająca, że w długim okresie takie same produkty i usługi w różnych państwach powinny kosztować tyle samo. Dzieje się tak dzięki
 • Co to jest Pieniężne Przepływy Definicja Różnica między wpływami a opłatami gotówkowymi spółki
 • Co to jest Degresywny Podatek Definicja Podatek, którego przeciętna stopa podatkowa spada w miarę wzrostu dochodu
 • Co to jest Płatniczy Środek Prawny Definicja walucie, które są używane i powszechnie akceptowane przy dokonywaniu płatności na terenie danego państwie
 • Co to jest Pożyczkodawca Definicja Osoba albo organizacja, która pożycza innym pieniądze lub rzeczy
 • Co to jest Księgowość Pełna Definicja kosztowna, lecz i dokładna forma prowadzenia sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie. Do takiej formy zobowiązane są podmioty o
 • Co to jest Antycykliczna Polityka Definicja przeciwdziałania nadmiernym wahaniom tempa wzrostu PKB wywołanym poprzez cykle koniunkturalne. Polityka ta koncentruje się na wzmacnianiu
 • Co to jest Popyt Definicja przy danej cenie pragnie nabyć kupujący. Ważne jest jednak, by kupujący posiadał niezbędne środki pozwalające mu na dokonanie zakupu
 • Co to jest Procentowe Stopy Podstawowe Definicja Pieniężnej stopy procentowe NBP: referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontował; stopy procentowe w bankach komercyjnych zależą od
 • Co to jest Konkurencji Ochrony Polityka Definicja świadomą polityką państwa, promującą konkurencję rynkową i przeciwdziałającą monopolizacji rynku. Ze zjawiskami monopolistycznymi mamy do
 • Co to jest Pieniądz Na Popyt Definicja formie monet, banknotów, i tych aktywów finansowych, które można w łatwy sposób wymienić na dobra i usługi), które ludzie i podmioty
 • Co to jest postęp techniczny i organizacyjny Definicja znaczy, że społeczeństwo jest w stanie z okresu na moment wytworzyć większą produkcję, zużywając takie same nakłady czynników produkcji
 • Co to jest podatek od czynności cywilnoprawnych Definicja cywilnoprawne (umowy); zmiany tych umów; orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same efekty prawne, jak podlegające
 • Co to jest Dobrobytu Państwo Definicja powstała pod wpływem ekonomii dobrobytu, w pełni ukształtowana po drugiej wojnie światowej. Zakłada ingerencję państwa w życie gospodarcze
 • Co to jest Progresywny Podatek Definicja podatkowa wzrasta w miarę wzrostu dochodu; znaczy to, że wyższe dochody opodatkowane są według wyższej stopy podatkowej
 • Co to jest Proporcjonalny Podatek Definicja Podatek o stałej przeciętnej stopie podatkowej
 • Co to jest Nadużycia Pokusa Definicja podejmowaniu ryzyka gospodarczego poprzez przedsiębiorstwa i banki, wynikający zwykle z istnienia jakiejś formy gwarancji pokrycia
 • Co to jest Ubezpieczeń Izba Polska Definicja Powstałe w 1990 r. zrzeszenie zakładów prowadzących działalność ubezpieczeniową
 • Co to jest Pkb Potencjalny Definicja jest w stanie wytworzyć w długim okresie (zwykle podawana dla okresu 1 roku) przy danych, istniejących czynnikach wytwórczych
 • Co to jest Pożyczka Definicja Użyczenie innej osobie pieniędzy albo rzeczy
 • Co to jest Długoterminowa Pożyczka Definicja Pożyczka, którą należy spłacić po upływie okresu dłuższego niż rok
 • Co to jest Krótkoterminowa Pożyczka Definicja Pożyczka, która przypada do spłaty w terminie jednego roku albo krótszym
 • Co to jest Lombardowa Pożyczka Definicja Pożyczka w gotówce udzielana pod zastaw
 • Co to jest Prowizja Definicja transakcji; dotyczyć może zarówno handlu obnośnego jak i olbrzymich kredytów bankowych; naliczana jest procentowo od wartości przedmiotu
 • Co to jest Przedsiębiorca Definicja Osoba fizyczna, prawna albo inna jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo zawodową

Co oznacza - Definicje dla firm, znaczenie ekonomiczne

Doradca w zakresie gospodarki. Słownik Europy. Prawo europejskie, zasady w kraju. Regulamin i prawo.

Definicja Przedsiębiorca, Prowizja, Pożyczka Lombardowa, Pożyczka Krótkoterminowa, Pożyczka Długoterminowa, Pożyczka, Potencjalny Pkb, Polska Izba Ubezpieczeń, Pokusa co to znaczy.

Słownik Przedsiębiorca, Prowizja, Pożyczka Lombardowa, Pożyczka co to jest.